Uchwała  Nr 1/06
z dnia 10 marca 2006 r.

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane


§ 1

 

Uchwala się szczegółowy programu egzaminu na uprawnienia budowlane zawierający wykaz aktów prawnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.