Uchwała Nr 2/06
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 marca 2006 roku
w sprawie sprawozdania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w roku 2005 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Upoważnia się Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej do przedstawienia sprawozdania na V Krajowym Zjeździe Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.