Załączniki

Uchwała Nr 4/06
z dnia 5 września 2006 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie zmiany regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.


Na podstawie § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wnioskuje się do Krajowej Rady o dokonanie następujących zmian w regulaminie postępowania w sprawach nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Nr 43/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 grudnia 2003 r., zmienionej przez uchwałę Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Nr 8/R/05 z dnia 16 marca 2005 r. i Nr 9/R/05 z dnia 25 maja 2005 r. oraz Nr 39/R/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.:

 

1)      użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)”;

 

2)       użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868)”;

 

3)      w § 4:

 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

,,2. Do wniosku należy dołączyć:

 

a)                 odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich albo dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, o których mowa w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane,

 

b)                zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,

 

c)                 kartę osobową, której wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu,

 

d)                życiorys zawodowy,

 

e)                 dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.”;

 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 

,,4. Praktykę zawodową odbytą przed 1 stycznia 1995 r. dokumentuje się w formie zaświadczenia. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.”;

 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

,,5. Praktyka zawodowa krajowa, odbyta po dniu 1 stycznia 1995 r., wymaga udokumentowania w książce praktyki zawodowej opieczętowanej przez właściwy organ przed rozpoczęciem jej odbywania, z zastrzeżeniem ust. 6.”;

 

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

 

,,7. W stosunku do osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, które przed dniem 1 stycznia 2006 r., uzyskały wykształcenie wymagane na podstawie przepisów dotychczasowych oraz rozpoczęły odbywanie wymaganej praktyki, stosuje się przepisy dotychczasowe.”;

 

4)      w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

,,2. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest odbycie jej pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń we właściwej specjalności i będącej czynnym członkiem samorządu zawodowego.”;

 

5)      w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 

,,1. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający w przypadku stwierdzenia braków we wniosku nakłada, w drodze postanowienia, na osobę ubiegającą się o uprawnienia budowlane, obowiązek usunięcia wskazanych braków w terminie 30 dni. Wzór postanowienia stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

 

2.Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu w przypadku:

 

1)      bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust.1,

 

2)      jeżeli wykształcenie lub praktyka zawodowa osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578),

 

3)      stwierdzenia podania nieprawdziwych lub fałszywych danych w książce praktyki zawodowej lub w zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą.”;

 

 

 

6)      w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

,,1. Członkowie zespołu kwalifikacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami rozporządzenia właściwego ministra.”;

 

 

 

7) Załączniki do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego nr 1-7 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i zobowiązuje się go do przedstawienia uchwały Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa celem uchwalenia.

 

§ 3

 

Projekt uchwały Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych wraz z załącznikami stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.