Załączniki

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

Uchwała nr 5/06
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2006 r.

 

w sprawie regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych.

 

Na podstawie § 9 uchwały z dnia 22 stycznia 2003 r. Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych uchwala się, co następuje:

§ 1

W regulaminie przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych stanowiącym załącznik do uchwały Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Nr 18/03 z dnia 18 listopada 2003 r., zmienionej przez  uchwałę nr 20/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. oraz uchwałę Nr 3/05 z dnia 3 marca 2005 r. oraz uchwałę nr 7/05 z dnia 6 września 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578)”,

2) użyte w treści regulaminu i w załącznikach wyrazy ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 62, poz. 565)” zastępuje się wyrazami ,,rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. Nr 219, poz. 1868)”,

3) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.";

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie zespołu egzaminacyjnego otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami rozporządzenia właściwego ministra".

5) Załączniki do regulaminu egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Tekst ujednolicony regulaminu przeprowadzania egzaminów i nadawania uprawnień budowlanych, wraz z załącznikami stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.