Uchwała Nr 6/06
z dnia 5 września 2006 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie szczegółowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane

§1

Uchwala się szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.