Uchwała Nr 7/06
z dnia 5 września 2006 r.
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego programu egzaminu
na uprawnienia budowlane


Na podstawie szczegółowego programu egzaminów na uprawnienia budowlane zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dniu 2 kwietnia 2003 r. uchwala się, co następuje:


§1


W uchwale Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowego programu egzaminów na uprawnienia budowlane ustala się wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomości stanowiący II część szczegółowego programu egzaminów na uprawnienia budowlane, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.