Uprawnienia w zakresie budownictwa wodnego

 

 

W świetle przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.), upoważnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych mieści się w ramach specjalności konstrukcyjno-budowanej.

Objęcie budownictwa wodnego przepisami przywołanego rozporządzenia wynika wyłącznie pośrednio z zał. nr 3 do ww. rozporządzenia, który stanowi wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w ramach specjalności.

Powyższe oznacza, iż zakres uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowanej określa jednocześnie zakres uprawnień w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych.

Wyjątek w tym zakresie wynika z § 17 ust. 3 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym ograniczenia uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uzyskane przez osoby legitymujące się wykształceniem wyższym na kierunku inżynierii środowiska nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i obiektów budowlanych melioracji wodnych.

Zatem, osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zdobytym na kierunku inżynieria środowiska uzyskujące uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie upoważnione są jednocześnie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie budowli hydrotechnicznych oraz obiektów budowlanych melioracji wodnych bez ograniczeń.