STANOWISKO

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 18 lutego 2021 r.

w sprawie torowisk tramwajowych

 

Torowiska tramwajowe w jezdni i wydzielone, biegnące obok drogi, z uwagi na fakt, iż jest to obszar/pas drogowy, może projektować lub kierować budową osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej.

Natomiast w przypadku, gdy torowisko tramwajowe zlokalizowane jest poza pasem drogowym, projektuje lub kieruje robotami budowlanymi, osoba z uprawnieniami w specjalności „kolejowej”.

 

Powyższe stanowisko Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej jest wynikiem wejścia w życie 17 kwietnia 2020 r. zmian w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043 z późn.zm.) i wprowadzeniem nowych przepisów w rozdziale 2b dot. linii tramwajowych lokalizowanych poza pasem drogowym (vide art. 3 ust.1 pkt 1), a także zdefiniowaniem w art. 4 pkt 2d) samego pojęcia linii tramwajowej.

Osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w specjalności „drogowej” z uwagi na fakt, że torowisko tramwajowe, jako element ulicy podlega regulacjom ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn.zm.), do których odwołują się obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo budowlane przy określaniu zakresu uprawnień w przedmiotowej specjalności, mogą wykonywać samodzielne funkcje techniczne w obszarze pasa drogowego. Dodać należy, że także przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn.zm), w dziale III rozdział 10 odnoszą się właśnie do torowiska tramwajowego.