Uprawnienia budowlane majstra budowlanego

Uprawnienia budowlane majstra budowlanego wydane w oparciu o § 5 ust. 7 rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) upoważniające do wykonywania pracy na stanowisku majstra budowlanego i kierowania w powierzonym zakresie robotami budowlanymi stanowią podstawę do wykonywania tych czynności w zakresie objętym rzemiosłem określonym w dyplomie mistrza, z wyłączeniem robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.

Uprawnienia budowlane majstra obejmują wyłącznie kierowanie robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z zawodem budowlanym, określonym w dyplomie mistrza. Zakres uprawnień majstra nie obejmuje ani kierowania całością budowy, ani na ogół kierowania całością robót budowlanych w ramach danej specjalności techniczno - budowlanej uprawnień budowlanych.

W związku z powyższym osoby posiadające uprawnienia uzyskane na podstawie dyplomu mistrza w odpowiednim zawodzie budowlanym, nie mają prawa do podpisywania jakichkolwiek protokołów.