Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) uprawniają do projektowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i składowych o kubaturze do 1000 m3, a także sporządzania projektów zagospodarowania działki, związanych z realizacją tych obiektów.

Ww. warunki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że osoba posiadająca uprawnienia w ograniczonym zakresie może projektować budynki mieszkalne jednorodzinne o kubaturze do 1000 m3 wyłącznie na terenach budownictwa zagrodowego. Niedopuszczalne jest bowiem, w przypadku innego przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzanie projektów budowlanych sporządzonych przez osoby posiadające uprawnienia architektoniczne w ograniczonym zakresie.

W tym, m.in. przejawia się ograniczony zakres przedmiotowych uprawnień budowlanych.