Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
w ograniczonym zakresie, a uprawnienia w zakresie dróg

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba.

Zatem, zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z zasadą ochrony praw dobrze nabytych, uzyskane uprawnienia budowlane pozostają w mocy, a zakres ich nie ulega zmianie.

W konsekwencji, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, upoważniają. do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie dróg, ale tylko wewnętrznych.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) drogami wewnętrznymi są w szczególności drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe.