Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych, a uprawnienia w dziedzinie transportu kolejowego

Uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.), stanowią podstawę do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych.

W zakresie posiadanych uprawnień budowlanych nie mieszczą się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego. W czasie uzyskiwania omawianych uprawnień budowlanych, istniały odrębne specjalności wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu kolejowego (Dz. U. z 1997 r., Nr 4, poz. 23 z późn. zm.).

Natomiast obecnie, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), które wejdą w życie z dniem 2 lipca br., następuje włączenie zakresu uprawnień budowlanych w specjalności kolejowych sieci elektroenergetycznych do specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Powyższe nie ma jednak zastosowania w powyższym przypadku.