Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a uprawnienia w zakresie dróg i mostów

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba. Zakres uprawnień budowlanych należy oceniać indywidualnie, zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu, przy uwzględnieniu przepisów będących podstawą ich nadania.

Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126) i rozporządzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38 z późn. zm.) uprawniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w zakresie jaki obowiązywał w dniu uzyskania decyzji.

W związku z powyższym, w zakresie omawianych uprawnień budowlanych mieści się uprawnienie do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie dróg i mostów bez ograniczeń.

Przedmiotowe uprawnienia budowlane nie stanowią jednak podstawy do sporządzania jakichkolwiek projektów. Zmiana dokonana przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 175, poz. 1704) nie wpływa na zakres omawianych uprawnień budowlanych. Dotyczy ona tylko uprawnień budowlanych nadanych po dacie wejścia w życie wspomnianych przepisów, tj. po 16 października 2003 r.