Wyłączenia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

to nie ograniczenie zakresu uprawnień budowlanych

 

            Wyłączenia, o których mowa w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawnień budowlanych nadawanych decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46), nie stanowią o ograniczonym zakresie wykonywania funkcji projektanta lub kierownika budowy/robót budowlanych.

Przywołane w treści uprawnień budowlanych wyłączenia: linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych, to zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3) ww. rozporządzenia, obiekty stanowiące poszczególne podzakresy specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej.

Tak więc zapis treści uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upoważniającej do sporządzania projektów lub kierowania budową/robotami budowlanymi w zakresie wszelkich budynków i innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych oznacza, że osoba została upoważniona w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta bez ograniczeń lub kierownika budowy/robót budowlanych bez ograniczeń.