Uprawnienia budowlane majstra budowlanego

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zatem, stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do kierowania robotami w rzemiośle uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.), stanowią podstawę do kierowania robotami w rzemiośle sieci gazowych oraz w rzemiośle instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych.

Powyższe stwierdzenie upoważnia wyłącznie do kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego przy wykonywaniu robót budowlanych objętych rzemiosłem dla którego wydano przedmiotowe stwierdzenie. Nie upoważnia jednak do pełnienia funkcji kierownika budowy.

Zgodnie bowiem z ogólną zasadą nadawania uprawnień budowlanych, majster budowlany może kierować jedynie powierzonymi robotami w ramach budowy kierowanej przez osobę posiadającą uprawnienia bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Wykonywanie pracy na stanowisku majstra budowlanego nie stanowi obecnie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w konsekwencji powyższego ustawodawca zrezygnował z nadawania uprawnień budowlanych osobom posiadających dyplom mistrza.