Uprawnienia budowlane w zakresie adaptacji projektów powtarzalnych

Uprawnienia budowlane wydane na podstawie rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) obowiązują nadal w zakresie w jakim je nadano.

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba.

Zatem, zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W związku z powyższym, uprawnienia budowlane upoważniające w budownictwie osób fizycznych (zapis przed zmianą przepisów rozporządzeniem z dnia 18 lipca 1991 r. - Dz.U. Nr 69, poz. 299) do "sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków" upoważniają do samodzielnego sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:

1) budynków inwentarskich i gospodarczych,

2) adaptacji projektów powtarzalnych innych niż wymienione w pkt 1 budynków,

3) sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją budynków, o których mowa w pkt 1 i 2.

Każdy z tych zakresów jest od siebie niezależny.

Bez znaczenia praktycznego w omawianej sprawie jest brak w obowiązującym ustawodawstwie definicji projektu powtarzalnego. Dla uzyskania przez projekt architektoniczny takiego statusu wystarczające jest nadanie projektowi takiego charakteru przez autora lub wyrażenie przez autora zgody na korzystanie w odpowiednim zakresie z jego praw autorskich przez nabywcę projektu. Jest to więc domena prawa autorskiego i prawa cywilnego a nie prawa budowlanego.

Zmiany w zakresie adaptacji, mogą być dokonywane tylko za zgodą autora projektu chyba, że pewne zmiany dozwolone są bez takiej zgody, o czym jest wzmianka na projekcie.

Jednocześnie wyjaśniamy, że prawo nie określa charakteru i zakresu zmian, jakie mogą być wprowadzone do projektu powtarzalnego na podstawie konkretnych uprawnień. Na pewno zakres takich zmian musi być zgodny z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi.