Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zatem, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia MGTiOŚ z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.), uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych stanowią podstawę m.in. do:

  • sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych uzbrojenia terenu oraz projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych,
  • kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytarzania konstrukcyjnych elementów sieci i instalacji gazowych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci gazowych uzbrojenia terenu i w zakresie instalacji gazowych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Omawiane uprawnienia budowlane są uprawnieniami budowlanymi ograniczonym w zakresie w całej specjalności.