Uprawnienia zakładowe wydawane na podstawie
§ 13 ust. 3 rozporządzenia z 1975 r.

Stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydane na podstawie wydanego na podstawie § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z póżn. zm.), spełniają kryteria wskazane w przepisie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 5, poz.42 z póżn. zm.), a osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 tejże ustawy mogą być członkami izby inżynierów budownictwa.

W odniesieniu do miejsca pełnienia tych funkcji, to żaden z przepisów ww. rozporządzenia nie przewidywał ograniczonych skutków stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego na podstawie § 13 ust. 3 ww. rozporządzenia jedynie do terenu zakładu pracy i jedynie w okresie zatrudnienia.

Inaczej, gdyby w dokumencie było stwierdzenie o ograniczeniu ważności dokumentu tylko do terenu lub czasu zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Wtedy należy domniemywać, że wolą wydającego taki dokument było terytorialne i czasowe ograniczenie jego skutkowania. Wtedy należałoby i dziś ograniczyć jego działanie do terenu zakładu pracy lub następcy prawnego tego zakładu.

W przypadku, gdy uprawnienia budowlane nie zawierają żadnych ograniczeń osoba nimi się legitymująca może je pełnić na terenie całej Polski nie będąc pracownikiem zakładu, który je wydał tj. bez żadnych ograniczeń czasowych i miejscowych.