Uprawnienia budowlane wydane na podstawie
§ 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 1962 r.

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba. Zatem, zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu.

Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie rozporządzenia PKBUiA z dnia 10 września 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób wykonujących funkcje techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266) stanowią podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z treścią decyzji.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, stanowią one podstawę do:

1) sporządzania projektów budowlanych konstrukcyjnych wszelkich obiektów budowlanych, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych urządzeń i instalacji oraz następujących projektów budowlanych architektonicznych:

a) wszelkich obiektów budowlanych inżynierskich zaliczanych do budownictwa powszechnego, do których zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z późn. zm.), należy zaliczyć:

  • budynki stałe i tymczasowe oraz urządzenia budowlane związane z budynkami,
  • pomniki, posągi, wodotryski itp. obiekty architektury ogrodowej oraz kapliczki i inne podobne obiekty kultu religijnego.

b) obiektów budowlanych o prostej architekturze, przez które należy rozumieć:

  • budynki gospodarskie i inwentarskie,
  • budynki mieszkalne do 2 kondygnacji nadziemnych (ewentualnie z mieszkalnym poddaszem) o kubaturze łącznej do 1000 m3, z wyjątkiem obiektów zabytkowych; ograniczenie kubatury do 1000 m3 stosuje się w budownictwie mieszkaniowym szeregowym do jednego segmentu, a w budownictwie mieszkaniowym bliźniaczym - do samodzielnej części budynku bliźniaczego.

c) budynków przemysłowych o charakterze wyłącznie produkcyjnym lub składowym,

2) kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót obejmujących skomplikowane instalacje i urządzenia sanitarne oraz instalacje i urządzenia elektryczne.
 

Zatem, omawiane uprawnienia budowlane stanowią podstawę do sporządzania projektów tylko ww. obiektów budowlanych.