Uprawnienia w zakresie melioracji wodnych

 

 

Pod rządami przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 z późn. zm.) uprawnienia w zakresie melioracji wodnych wydawane były na podstawie przepisów Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministrów Żeglugi oraz Rolnictwa z dnia 1 września 1964 r. w sprawie uprawnień budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa (Dz. Bud. Nr 17, poz. 55).

Zgodnie z § 6 ww. zarządzenia, uprawnienia budowlane bez ograniczeń, wydane na mocy przywołanego zarządzenia, upoważniały do:

  • sporządzania projektów budowlanych obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych w zakresie:

a) obniżania lub podnoszenia zwierciadła śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, jak  zapory czołowe, jazy, śluzy, deszczownie itp. dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa,

b) zbiorników retencyjnych magazynujących wodę do nawodnień użytków rolnych i leśnych, retencji przeciwpowodziowej oraz zbiorników sztucznych dla potrzeb gospodarczo-produkcyjnych rolnictwa,

c) wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli zastępujących te wały,

d) budowy kanałów, regulacji potoków niespławnych i spławnych rzek dla uzyskania odpływu lub zapobiegania przesuszeniu przyległych gruntów itp. dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa,

e) ujęcia śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych służących do zaopatrywania w wodę ludności gromad oraz w zakresie melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa i leśnictwa,

f) podnoszenia i rozprowadzania wody dla potrzeb gospodarczo-produkcyjnych w uspołecznionych gospodarstwach rolnych i zakładach rolniczo-usługowych;

  • kierowania robotami budowlanymi na budowie ww. obiektów budowlanych.

Natomiast zgodnie z § 9 ww. zarządzenia, uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie upoważniały do:

  • sporządzania projektów budowlanych obiektów inżynierskich i urządzeń technicznych w zakresie:

a) regulacji rzek niespławnych o obszarze zlewni rzek nizinnych do 300 km2, a rzek i potoków górskich do 100 km2,

b) melioracji szczegółowej,

c) odcinkowej ochrony brzegu rzek spławnych i odcinkowych obwałowań rzek, związanych z wykonaniem melioracji wodnych,

d) zbiorników wodnych o piętrzeniu do 2,0 m i pojemności zmagazynowania wody do 100 000 m3,

e) jazów na rzekach niespławnych o piętrzeniu do 2,0 m, w świetle do 4,0 m oraz przepustów do 2,0 m wysokości w świetle,

f)  budowli wodno-melioracyjnych na sieci melioracji szczegółowych,

g) stawów rybnych o powierzchni do 50 ha,

h) stałych deszczowni o powierzchni do 300 ha;

  • kierowania robotami budowlanymi na budowie ww. obiektów budowlanych.