Uprawnienia budowlane wydane na podstawie
art. 362 rozporządzenia z 1928 r.

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych lub o stwierdzeniu posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie określa każdorazowo zakres prac projektowych lub robót budowlanych w danej specjalności, do których uprawniona jest dana osoba.

Zgodnie z powyższym, uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie art. 362 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928r. o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz. U. z 1939 r., Nr 34, poz. 216 z późn. zm.) stanowią podstawę do kierowania robotami budowlanymi z wyjątkiem architektonicznego kierowania robotami, dotyczącymi budynków zabytkowych, pomników, budynków monumentalnych i budynków określonych w art. 358 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz do sporządzania projektów (planów) robót konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Wówczas istniała możliwość uzyskania uprawnień do sporządzania projektów architektonicznych dla robót, do kierowania którymi osoba posiadała uprawnienia budowlane, po wykazaniu się praktyczną umiejętnością sporządzania takich projektów.

Z powyższego wynika, że uprawnienia budowlane wydawane na podstawie art. 362 były wydawane ,,stopniowo", po spełnieniu określonych warunków.