Uprawnienia budowlane w zakresie obiektów i budowli melioracji wodnych i ujęć wód do projektowania, a obliczenia hydrologiczne dla takich projektów.

Przepisy rozporządzenia MGTiOŚ samodzielnych dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z poźn. zm.) nie wydzielały ze specjalności wodno-melioracyjnej problematyki hydrologicznej (obliczeń i dokumentacji hydrologicznej). Nie regulowały tych kwestii także obowiązujące w tym czasie: ustawa z 30 maja 1962 r. Prawo wodne (Dz. U. z 1962 r., Nr 34, poz. 158 z póżn. zm.) i następująca po niej ustawa z 24 października 1974 r. Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r., Nr 38, poz. 230 z późn. zm.).

Przedstawiony stan prawny trwał do 1 stycznia 2004 r., tj. do dnia wejścia w życie art. 2 ust. 3 ustawy z 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 z póżn. zm.). Zgodnie z tym przepisem ,,Dokumentacje hydrologiczne, stanowiące podstawę projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych, w tym wykonywania decyzji administracyjnych, mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje." Jednocześnie z mocy upoważnienia ustawowego (art. 2 ust. 4 Prawa wodnego z 2001r.) wydane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz.406).

Tak więc dopiero z dniem wejścia w życie omawianego przepisu (art. 2 ust. 3 Prawa wodnego) ustawodawca nałożył obowiązek uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznej. Tym samym należy stwierdzić, że do tej daty tj. do 1stycznia 2004 r. przepisy prawa (budowlanego i wodnego) nie zawierały obowiązku posiadania szczególnych kwalifikacji do wykonywania obliczeń czy też dokumentacji hydrologicznych. Oznacza to, że osoby, które uzyskały stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczące projektowania w zakresie budowli melioracji wodnych lub ujęć wód mogą w tym zakresie wykonywać obliczenia hydrologiczne niezbędne do przygotowania odpowiedniego projektu. Możliwość taka zastrzeżona jest jednak wyłącznie do takich obiektów budownictwa wodnego i wodno melioracyjnego, których projektowanie umożliwia zakres przyznanych uprawnień budowlanych. Uprawnienia do wykonywania obliczeń należy traktować jako prawo nabyte i będące niezbędną częścią składową prawa do sporządzania projektów z zakresu budownictwa wodnego lub melioracji wodnych.

Powyższa wykładnia przedmiotowych uprawnień znajduje oparcie także w treści art.104 ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity.- Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.2016 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem "Osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie".

Wnioskodawca uzyskał stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed zmianami przepisów prawa wodnego, dotyczącymi wyodrębnienia specjalności hydrologicznej. W związku z tym posiadane przez niego uprawnienia należy interpretować zgodnie z zakresem dotychczasowym, wynikającym z przepisów obowiązujących w dacie wydania uprawnień.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że uprawnienia w zakresie obiektów i budowli melioracji wodnych i ujęć wód do projektowania obejmują też uprawnienie do dokonywania obliczeń hydrologicznych dla takich projektów.