Interpretacje uprawnień budowlanych

Uprzejmie informujemy wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, iż w przypadku powstania wątpliwości dotyczących treści posiadanej decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należy zwrócić się o interpretację do okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Organ powyższy upoważniony jest, na żądanie strony, do wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji w drodze postanowienia wydanego w trybie art. 113 § 2 Kpa. Prawomocne postanowienia wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne, jako integralna część decyzji, są wiążące dla wszystkich organów orzekających w sprawach indywidualnych.

Na postanowienie wydawane we wskazanym trybie, zgodnie z przepisami Kpa, służy zażalenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, jako organu II instancji, a następnie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.