PROCEDURA WYJAŚNIANIA WĄTPLIWOŚCI, DOTYCZĄCYCH TREŚCI DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH,
W TRYBIE ART. 113 § 2 KPA.

W związku z wprowadzeniem procedury wyjaśniania wątpliwości co do treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w trybie art. 113 § 2 Kpa przez organy samorządu zawodowego, poniżej przedstawiamy obowiązujący tryb postępowania w tym zakresie:

Zgodnie z art. 113 § 2 Kpa organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony wątpliwości co do treści decyzji. Wyjaśnienie wątpliwości co do treści decyzji konieczne jest wówczas, gdy decyzja jest niejednoznaczna lub dotknięta zawiłością utrudniającą ustalenie sensu rozstrzygnięcia sprawy.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa realizując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w przypadkach wątpliwości co do treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych wydaje opinie na temat zakresu obowiązywania tych uprawnień lub na żądanie uprawnionej strony postępowania w trybie art. 113 § 2 Kpa.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa będąc następcą prawnym organów administracji państwowej w przedmiocie nadawania uprawnień budowlanych jest uprawniona i jedynie właściwa do wydawania postanowień w odniesieniu do uprawnień wydanych przez swoje organy, jak i organy uprawnione poprzednio. Prawomocne postanowienia są wiążące (jako integralna część decyzji) dla wszystkich organów orzekających w sprawach indywidualnych.

Postępowanie w sprawie wyjaśnienia w drodze postanowienia treści decyzji wszczyna się tylko na żądanie strony, którą jest osoba fizyczna legitymująca się taką decyzją i mająca wątpliwości co do jej treści lub na żądanie organu egzekucyjnego. Wyjaśnienie powyższe może być dokonane w każdym czasie. Dlatego też, jak określono powyżej, będą dotyczyły decyzji wydanych zarówno przez izby samorządu zawodowego, jak i przez organy administracji państwowej tytułem następstwa prawnego.

W omawianym postępowaniu obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Organem uprawnionym do dokonywania wyjaśnień w I instancji jest właściwa miejscowo komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Postanowienia wydawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne muszą zawierać uzasadnienie, są doręczane na piśmie i służy na nie zażalenie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, jako organu II instancji. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w postępowaniu zażaleniowym jest organem II instancji i ma kompetencje merytoryczno-reformacyjne oraz kompetencje kasacyjne.
Po rozpatrzeniu kwestii będącej przedmiotem zaskarżonego postanowienia, organ II instancji wydaje postanowienie, w którym:

1) utrzyma w mocy zaskarżone postanowienie,

2) uchyli zaskarżone postanowienie i wyda postanowienie rozstrzygające kwestie będącą przedmiotem zaskarżonego postanowienia,

3) umorzy postępowanie zażaleniowe, stosując odpowiednio przepis art. 138 § 1 pkt 3 kpa, gdy skarżący cofnie zażalenie.

Postanowienie wydane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną jest ostateczne i w toku instancji nie przysługuje od niego żaden środek odwoławczy. Na powyższe postanowienie przysługuje jednak skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania postanowienia za pośrednictwem organu, który je wydał, tj. za pośrednictwem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

W celu eliminacji ewentualnych błędów w postanowieniach wydanych na podstawie art. 113 § 2 Kpa oraz w celu ujednolicenia interpretacji uprawnień budowlanych, okręgowe komisje kwalifikacyjne zobowiązane są do przesyłania powyższych postanowień wraz z kopią uprawnień budowlanych do wiadomości Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

W przypadku stwierdzenia wady w wydanym postanowieniu, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zwraca się do okręgowej komisji kwalifikacyjnej, w celu dokonania korekty swojego postanowienia.

Ponadto, w celu rozpowszechniania najbardziej precedensowych opinii, będą one publikowane na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce Krajowa Komisja Kwalifikacyjna pkt 5 pt: ,,Precedensowe postanowienia". Tam również będzie zamieszczony przykładowy wzór postanowienia wydanego w trybie art. 113 § 2 Kpa, który przesyłamy również przy piśmie.

Zał. - wzór postanowienia wydanego w trybie art. 113 § 2 Kpa