W  październikowym  wydaniu czasopisma „Builder” ukazał się wywiad pt. „Dbamy o zawód” przeprowadzony ze Zbigniewem Kledyńskim, prezesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

W dniach 13–15 września br. odbyło się w Łodzi spotkanie informacyjno-szkoleniowe Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Okręgowych Komisji Kwalifikacyjnych. Podczas szkolenia omawiano m.in. podstawowe zasady nadawania uprawnień budowlanych oraz  problemy praktyczne związane z postępowaniem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym. Przedstawiono także projekt nowego systemu informatycznego organizacji sesji egzaminacyjnych.

12 września 2018 r. odbyła się czwarta Międzynarodowa Konferencja Naukowa CEPPIS 2018. W Regionalnym Centrum Innowacyjności, Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy.

Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane przez Koło Naukowe Zarządzania Projektami Budowlanymi „COMA”, funkcjonujące na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ) UTP w Bydgoszczy. Jego statutowym zadaniem jest m.in. integracja środowiska akademickiego i praktycznego wokół problemów zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia byli: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Bydgoszczy. Warto podkreślić, iż konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, a także Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Ponadto wydarzenie zostało wpisane do kalendarza obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018EYCE).

Wśród zaproszonych uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu z Polski, innych krajów europejskich, Iranu i Kanady. Na uwagę zasługuje bogaty program konferencji, który obejmował dwie sesje naukowe poświęcone zagadnieniom zarządzania projektami budowlanymi. Podczas obrad CEPPIS 2018 szczególną uwagę skupiono na wyzwaniach stojących przed branżą budowlaną. Prelegentami byli zaproszeni na to wydarzenie naukowcy z Azerbejdżanu, Egiptu, Hiszpanii, Iranu, Kanady, Polski i Turcji. Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat współczesnych problemów budownictwa i zarządzania projektami budowlanymi.

Gorąca dyskusja dotycząca poszczególnych wystąpień, a także konfrontacja dwóch punktów widzenia – zwolenników zmian ewolucyjnych i rewolucyjnych – towarzyszyły obradom do samego końca. Konferencję zamknęła obietnica dalszych cyklicznych spotkań w sprawie doskonalenia zarządzania projektami inwestycyjno-budowlanymi.

26 września w Airport Hotel w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Centralnych Obchodów Dnia Budowlanych 2018. Patronat honorowy nad uroczystością sprawowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Polska Izba Inżynierów Budownictwa była jednym ze współorganizatorów.

26 września br. odbyło się w Warszawie posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PIIB. W czasie obrad omówiono m.in. działalność Wydawnictwa PIIB Sp. z o.o. oraz terminarz  przygotowań do XVIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.