Zmiany w nowym projekcie o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

Na stronie RCL opublikowano po konsultacjach publicznych nowy projekt ustawy z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Jeśli zostanie uchwalony w tej postaci, projekt wprowadzi do Prawa budowlanego kolejne rozwiązania związane z cyfryzacją w budownictwie.

 

Co przyniesie cyfryzacja w budownictwie? Przede wszystkim:

  • dziennik budowy w postaci elektronicznej (system EDB) – przewiduje się, że od 2 stycznia 2030 r. nie będzie już można wystąpić o wydanie dziennika budowy w postaci papierowej;

  • elektroniczną książkę obiektu budowlanego (system EKOB) – zakres podmiotów zobowiązanych do prowadzenia książki obiektu budowlanego nie zmieni się, ale właściciele lub zarządcy istniejących obiektów budowlanych będą musieli liczyć się z obowiązkiem założenia EKOB do 31 grudnia 2026 r., natomiast dotychczasowe książki obiektu w postaci papierowej nadal będą zobowiązani przechowywać przez okres istnienia obiektu;

  • centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane prowadzony w systemie teleinformatycznym (system e-CRUB) – ma funkcjonować od 1 marca 2022 r., wyeliminuje obowiązek dołączania w różnych procedurach dokumentu uprawnień budowlanych oraz przynależności do izby samorządu zawodowego. Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r., co do których nie istnieje obowiązek wpisu do rejestru, będą mogły dobrowolnie wystąpić z wnioskiem do okręgowej komisji kwalifikacyjnej o wpis do e-CRUB.

 

Niektóre inne istotniejsze rozwiązania zawarte w projekcie ustawy:

  • zmiana art. 36a ust. 6 w zakresie informacji projektanta o nieistotnych zmianach w PZT lub PAB, które nie będą już zamieszczane na projekcie, ale dołączane jako odrębny rysunek i opis do dokumentacji budowy;

  • przewiduje się wprowadzenie rozwiązania, o które PIIB postulowała jakiś czas temu, tj. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego będzie mógł opublikować, do dobrowolnego stosowania, formularze innych dokumentów niż obowiązujące wzory druków, co prawdopodobnie pozwoli wyeliminować rozbieżności co do wymagań poszczególnych organów odnośnie wzorów innych formularzy niż obowiązujące, stosowanych w procedurach budowlanych;

  • uzgodnienie projektu w postaci elektronicznej przez rzeczoznawcę ppoż. będzie potwierdzane przez opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz dokumentem uzgodnienia, zwanym „kartą uzgodnienia”, który będzie stanowił załącznik do projektu;

  • w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi projekt ustawy precyzuje, że pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie obejmować przyłączy, które są wymagane dla takiego obiektu, a podlegają procedurze zgłoszenia lub realizacji w oparciu o art. 29a;

  • możliwość zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego w postaci elektronicznej przez organ AAB nie tylko poprzez opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, ale także podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

 

Mimo że w toku konsultacji publicznych uwzględniono szereg postulatów, jakie zgłosiła PIIB, to powróciło rozwiązanie wadliwe, które w pierwotnym projekcie ustawy było sformułowane poprawnie.

 

Chodzi mianowicie o uwzględnioną jedynie w części propozycję PIIB dotyczącą oświadczenia projektanta o możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, tj. wyłącznie w zakresie obiektów, które mają instalacje grzewcze (zgłaszane nam były przypadki, gdy organ AAB żądał takiego oświadczenia przy obiektach nieogrzewanych). Zrezygnowano jednak z innego postulowanego przez izbę zapisu, mówiącego o tym, że jednym z warunków obowiązku złożenia tego oświadczenia jest fakt istnienia sieci ciepłowniczej na terenie jednostki osadniczej. Była to propozycja PIIB wynikająca z bardzo dużej liczby zgłoszeń, gdzie żądano tego oświadczenia, mimo że w danej miejscowości nie ma sieci cieplnej. Niezrozumiały jest powód wykreślenia tego zapisu w sytuacji, gdy RCL wskazał, że pojęcie jednostki osadniczej jest zawarte w art. 2 pkt 1 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W efekcie zapewne nadal będziemy mieli do czynienia z żądaniem dołączania tego oświadczenia w oczywistych przypadkach, gdzie brak jest sensu jego składania.

Tekst nowego projektu ustawy dostępny jest na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345300/katalog/12777019#12777019

 

Tekst: mgr inż. Andrzej Falkowski
przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB

 

Tekst opublikowany w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” 11/2021.
Fot.: stock.adobe.com/serQ

Od redakcji: Na stronie GUNB udostępniono przewodnik (dla organów AAB) dotyczący podpisu elektronicznego.
Link do przewodnika: https://tiny.pl/9ctps