Zachęcamy do zapoznania się ze Stanowiskiem Związku Zawodowego „Budowlani” w sprawie sytuacji polskiego sektora budowlanego w 2018 r.

5 października 2018 r.  w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB. Prowadził je jej przewodniczący ‒ Gilbert Okulicz-Kozaryn.

Do uzgodnień i konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o inżynierach budownictwa, projekt ustawy o architektach oraz projekt ustawy przepisy wprowadzające ustawę o architektach i ustawę o inżynierach budownictwa. Prace nad wcześniej przesłanymi uwagami i opinią Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w tej sprawie trwają.

W dniach 4-7 października 2018 r. w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbyło się spotkanie organizacji budowlanych (izb i związków) krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. W obradach uczestniczyli: Zbigniew Kledyński – prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Andrzej Pawłowski i Zygmunt Rawicki – wiceprezesi PIIB.

15 września br. Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętowała Dzień Budowlanych połączony w tym roku z obchodami Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa (2018 EYCE). Podstawowym celem tej koncepcji było pokazanie roli, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w społeczeństwie i uwydatnienie prestiżu zawodu inżyniera budownictwa obecnie oraz w przyszłości.

W uroczystości wzięło udział wielu członków Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaproszeni goście, m.in. Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Stanisław Żmijan, poseł na Sejm RP; Dariusz Balwierz, Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego; Artur Szymczyk, zastępca Prezydenta Miasta Lublin; Andrzej Łukaszczyk reprezentujący Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego; Wojciech Dziedzic, reprezentujący Małgorzatę Wojdę p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie; Anna Halicka, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-biznesowym Politechniki Lubelskiej; Alicja Siuta-Olcha, prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska PL, Marek Grabias, prodziekan ds. Studenckich Wydziału Budownictwa i Architektury PL, przewodniczący i przedstawiciele okręgowych rad Mazowieckiej, Małopolskiej, Podkarpackiej i Świętokrzyskiej OIIB. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady  PIIB.

Po otwarciu spotkania i powitaniu gości oraz uczestników, Joanna Gieroba, przewodnicząca Okręgowej Rady Lubelskiej OIIB podkreśliła  znaczenie oraz rolę, jaką odgrywają inżynierowie budownictwa w rozwoju społeczno-gospodarczym państw członkowskich Unii Europejskiej. W szczególności zaś w tworzeniu warstwy kulturowej, która daje podstawę rozwoju społeczeństwa. Unia Europejska  ocenia, że inżynierowie mogą zwiększyć przez swoją pracę dochód narodowy o 2,6%, co oznacza ok. 700 tys. nowych miejsc pracy. Dlatego tak ważna jest promocja pracy inżynierów budownictwa wśród społeczeństwa oraz działania integracyjne środowisk inżynierów i społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Przewodnicząca LOIIB nawiązała do obchodów Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa w 2018 r i zaakcentowała zapisy Proklamacji przygotowanej przez European Council of Engineers Chambers (ECEC), przedstawiające działalność inżynierów budownictwa oraz ich rolę w postępie społecznym, gospodarczym i kulturowym. J. Gieroba przypomniała uwagę z Proklamacji ECEC: „ Rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny każdego kraju byłby niemożliwy bez wkładu inżynierów budownictwa, ich wykształcenia, fachowej wiedzy i doświadczenia. Wpływ ich działalności – w postaci różnorodnych budynków i infrastruktury – widać gołym okiem. Inżynierowie budownictwa cieszą się zwykle społeczną akceptacją, a nierzadko są wręcz podziwiani. Mimo dynamicznego rozwoju i bardzo nowoczesnych osiągnieć inżynieria często uznawana jest za raczej tradycyjną dziedzinę techniki. Takie podejście można zaobserwować w wielu krajach świata, nie wyłączając Europy”.

O roli i znaczeniu inżynierów budownictwa mówił także Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odniósł się do prowadzonych obecnie prac legislacyjnych dotyczących inżynierów budownictwa oraz zadeklarował chęć współpracy i współdziałania przy tworzeniu tych ważnych dla środowiska, jak i społeczeństwa aktów prawnych.

Zawód inżyniera budownictwa obejmuje bardzo wiele skomplikowanych umiejętności, dotyczy bardzo szerokiej i różnorodnej wiedzy i to właśnie między innymi z tego powodu stał się zawodem zaufania publicznego – zauważył Zbigniew Kledyński, prezes KR PIIB. – Wyróżnikiem takich zawodów jest prawo do stworzenia samorządu zawodowego, który ma swoje określone obowiązki i prawa. Myślę, że to bardzo dobrze, że spotykamy się w takim dniu, że świętujemy to, że jesteśmy razem twórcami pięknych obiektów budowlanych.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie przez Artura Szymczyka, zastępcę Prezydenta Miasta Lublin – Joannie Gierobie, przewodniczącej Okręgowej Rady LOIIB, Medalu 700-lecia Miasta Lublina  w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.

Uroczystość obchodów Dnia Budowlanych w ramach Europejskiego Roku Inżynierów Budownictwa była także okazją do wręczenia odznaczeń. Złotą Odznaką Honorową PIIB został odznaczony Cezary Jędrak. Srebrne Odznaki Honorowe PIIB otrzymali – Bogdan Kucharski, Zbigniew Miłosz i Tadeusz Wagner.

Uhonorowano także osoby świętujące 50 i 60-lecie nadania uprawnień budowlanych okolicznościowymi medalami oraz pismami gratulacyjnymi od Zbigniewa Kledyńskiego, prezesa KR PIIB. Podczas uroczystości zostały również ogłoszone wyniki konkursu na najlepsze prace dyplomowe – inżynierskie i magisterskie  wykonane na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury oraz na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej.