Spotkanie poprowadził Zbigniew Kledyński, prezes Krajowej Rady PIIB. Obrady w trybie hybrydowym odbyły się 17 listopada br. Rozpoczęto od głosowania nad przedstawionym porządkiem spotkania. Zgromadzeni na sali obrad i uczestniczący w trybie wideokonferencji członkowie Prezydium KR PIIB przyjęli również protokół z poprzedniego posiedzenia przygotowany przez Danutę Gawęcką, sekretarz KR PIIB. 

 

Następnie Piotr Korczak, przewodniczący Komisji Wnioskowej Krajowej Rady PIIB, omówił wnioski z XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB i okręgowych zjazdów skierowane do KR PIIB. Wnioski, które zebrano w mijającym roku, to 67 pozycji. W tej puli 44 wnioski zostały skierowane podczas zjazdów okręgowych, zaś 23 zostały zgłoszone podczas Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, który odbywał się 18–19 czerwca br. w trybie zdalnym. Jak zaznaczył przewodniczący komisji, prace nad wnioskami były bardzo intensywne. Komisja Wnioskowa KR PIIB niejednokrotnie obradowała częściej niż raz w miesiącu. Jeśli chodzi o sprawy poruszane we wnioskach, dotyczyły one zagadnień związanych ze szkoleniami online (z zaznaczeniem, że ta forma szkoleń jest bardzo dobrze oceniana przez wielu członków PIIB i chcieliby wydłużenia czasu retransmisji webinariów), organizacją zjazdów (ze wskazaniem na brak możliwości podjęcia dyskusji w przypadku zjazdu odbywającego się w trybie online) oraz jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Kilka wniosków zgłoszonych przez delegatów dotyczyło zagadnień finansowych i składek członkowskich. Wnioski wraz z rekomendacjami Komisji Wnioskowej KR PIIB zostaną przedłożone Krajowej Radzie PIIB podczas posiedzenia, które odbędzie się w grudniu.

 

Członkowie Prezydium KR PIIB wysłuchali wystąpienia mec. Krzysztofa Zająca, współpracującego z PIIB, który omówił podstawy prawne oraz kwestie proceduralne związane z projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwał 389/R/21 oraz 390/R/21 Okręgowej Rady Mazowieckiej OIIB z dnia 18 października 2021 r. Ustalono, że poruszana w uchwałach sprawa zostanie omówiona podczas najbliższego posiedzenia KR PIIB.

 

W dalszej części spotkania przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo „Inżynier Budownictwa” w 2022 r. Prezes Zbigniew Kledyński przypomniał o genezie obecnego systemu rozliczeń i decyzjach podjętych w 2017 r. Uczestnikom obrad zaprezentowano tabelę uwzględniającą mechanizm rozliczania poprzez zakup egzemplarzy czasopisma. Zaznaczono, że ewentualne zmiany w tym schemacie mogą zostać wprowadzone jedynie decyzją Krajowego Zjazdu PIIB dotyczącą budżetu na rok 2023. Szczegółowe rozliczenia i dokumenty dotyczące wydatków na czasopismo zostaną wysłane członkom Krajowej Rady PIIB przed kolejnym posiedzeniem.

 

Następny punkt obrad dotyczył realizacji budżetu PIIB za 10 miesięcy 2021 r. oraz jego aktualizacji. Informacje na ten temat przedstawił Andrzej Jaworski, skarbnik PIIB. Do końca października 2021 r. realizacja przychodów osiągnęła poziom 96% planu rocznego. Jeśli chodzi o wydatki, przekroczenia budżetu miały związek z podwyżkami opłat za taryfy pocztowe oraz kosztami administracyjnymi. W aktualizacji budżetu wzięto pod uwagę powyższe dane oraz oszczędności wynikające z tego, że w tym roku wiele spotkań organów, zespołów i komisji PIIB realizowano w trybie online.

 

W trakcie obrad członkowie Prezydium Krajowej Rady PIIB podjęli uchwałę zatwierdzającą ofertę wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. na zakup (na okres 36 miesięcy) dostępów do usług: „Lex Budownictwo Premium”, „BHP Optimum” oraz „Ochrona Środowiska Optimum”. Umowa obejmuje również dostępy do usługi Bistyp.

 

Obradujący zapoznali się także z proponowanym schematem sprawozdań za rok 2021, który omówiła Danuta Gawęcka. Wytyczne dotyczące objętości i szczegółów technicznych rocznych sprawozdań zostaną rozesłane do wszystkich osób odpowiedzialnych za nie w styczniu 2022 r. W związku z kończącą się kadencją postanowiono dodatkowo przygotować podsumowanie obejmujące ostatnie cztery lata działania organów PIIB.

 

Tekst i fot.: Joanna Karwat