§ 1
Zawiadomienia/Zgłoszenie szkody

1. Zgłoszenie szkody może nastąpić przez Ubezpieczonego do Ergo Hestii:

a) za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej www.ergohestia.pl.

b) telefonicznie pod nr 801 107 107 - z telefonu stacjonarnego lub pod (58) 555 55 55 - z telefonu komórkowego,

b) faxem na nr (58) 555 60 61.

2. Zgłaszający szkodę zostanie poinformowany, iż w ciągu 7 dni od zgłoszenia otrzyma pismo potwierdzające zgłoszenie szkody, informację o numerze szkody, wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do likwidacji szkody.

3. W przypadku zgłoszenia szkody w trybie wskazanym w ust 1 punkt b, treść zawiadomienia zawierać powinna co najmniej:

a) dane osobowe i adresowe, PESEL  Ubezpieczonego

b) numer członkowski,

c) wskazanie wysokości zgłoszonego roszczenia,

d) zwięzły opis stanu faktycznego ze wskazaniem  okoliczności wskazujących na potrzebę skorzystania z ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

§ 2
Ogólne zasady procesu likwidacji szkody

1. W czasie prowadzenia postępowania związanego z rozpatrywaniem roszczeń Ubezpieczyciel i Ubezpieczony powinni prowadzić ze sobą aktywną współpracę, w szczególności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody.

2. Prowadzenie postępowania przez Ubezpieczyciela nie zwalnia Ubezpieczonego z obowiązku zabezpieczenia dowodów oraz podejmowania działań zmierzających do ustalenia okoliczności zdarzenia i wysokości szkody.

3. Każda ze stron będzie dowodzić tych faktów, z których wywodzi dla siebie skutki prawne.

4.. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.

 

5. Ubezpieczyciel deklaruje, że będzie oczekiwał dokumentów i informacji tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczonego, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wysokości szkody.

6. Ubezpieczyciel będzie udzielał Ubezpieczonemu, Ubezpieczającemu , na  ich wniosek, informacji o przebiegu likwidacji szkód.

7. Strony będą prowadziły korespondencję w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem formy listu poleconego :

a) pism o których mowa w § 3 ust 1, 2

c) decyzji odszkodowawczych

d) korespondencji z innymi podmiotami niż Strony, Poszkodowany, powołani eksperci.

8. Osobą kontaktową ze strony STU ERGO Hestia udzielającą ogólnych informacji w sprawie zgłaszanych szkód jest Pan Michał Łowejko, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Szczegółowych informacji  o etapie postępowania likwidacyjnego w konkretnych zgłoszonych szkodach udziela Opiekun Szkody, którego pełne dane kontaktowe zostaną przekazane, po zgłoszeniu szkody do STU ERGO Hestia.

§3
Terminy rozpatrzenia roszczeń

1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, Ergo Hestia w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia informuje o tym fakcie na piśmie Ubezpieczonego  oraz wskazuje, również na piśmie Ubezpieczonemu   jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania.

2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do terminowego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody, których konieczność nadesłania ujawnić się może w toku likwidacji.

3. Ubezpieczony po otrzymaniu informacji o których mowa w ustępach poprzedzających przesyła niezwłocznie Ubezpieczycielowi wymagane dokumenty i oświadczenia. Ponadto Ubezpieczony z własnej inicjatywy może przesłać Ubezpieczycielowi inne dokumenty lub oświadczenia, które uzna za istotne w celu rozpatrzenia roszczenia.

4. W przypadku kiedy do rozpatrzenia roszczenia konieczne będą dokumenty lub oświadczenia, znajdujące się w posiadaniu innych podmiotów niż Ubezpieczony  , Ubezpieczyciel wystąpi do tych podmiotów z prośbą o udostępnienie wymaganych dokumentów lub informacji.

5. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w wyniku własnych ustaleń dokonanych w postępowaniu dotyczącym ustalenia stanu faktycznego, zasadności roszczeń, wysokości odszkodowania, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku.

6. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

7. Ubezpieczyciel zobowiązany jest uzasadnić na piśmie ustalenia dotyczące wysokości przyznanego odszkodowania lub jego odmowy, wskazać okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania i poinformować Ubezpieczonego lub osobę występującą z roszczeniem o możliwości dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

8. W przypadku rozbieżności stanowisk co do odpowiedzialności Ubezpieczonego, Ubezpieczyciela albo rozmiaru szkody, strony będą dążyć do polubownego zakończenia rozpatrzenia roszczenia (ugody), z uwzględnieniem udziału poszkodowanego w takim porozumieniu.

9. W razie nie nadesłania żądanych informacji w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia o wypadku, Ubezpieczyciel wysyła do Ubezpieczonego  decyzję o braku możliwości zajęcia stanowiska oraz o zakończeniu procedury rozpatrzenia roszczeń

10. Jeżeli Ubezpieczony   po otrzymaniu decyzji o której mowa w ust 9 nadeśle niezbędną dokumentację, Ergo Hestia wznowi procedurę rozpatrzenia roszczeń.

11. W każdym czasie Ubezpieczyciel, na wniosek Ubezpieczonego  , ma obowiązek udostępnić mu dokumentację zgromadzoną w aktach szkody, która miała wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokości należnego świadczenia. Ubezpieczony i Ubezpieczający, ma prawo dokonywania wglądu do akt szkodowych w siedzibie Przedstawicielstwa Ubezpieczyciela i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii w/w dokumentów.