Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551),
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174),
- Umowa Generalna pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Ubezpieczycielem.

 

Ubezpieczyciel:
Okres od 01-01-2004 do 31-12-2010

TUiR Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 224 224 224, fax (22) 567 13 87,

Okres od 01-01-2011
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.
Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 185.980.900 zł.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ubezpieczający:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Kujawska 1,
00-793 Warszawa

 

Ubezpieczeni:
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Zakres i suma ubezpieczenia
Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:
- wyrządzone osobie trzeciej,
- powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
- powstałe w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych w związku z wykonywaniem samodzielnych technicznych funkcji w budownictwie oraz wykonywaniem czynności:

1) powstałych na skutek rażącego niedbalstwa,

2) wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego  na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego,

3) powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów, zamieszek a także aktów terroru i epidemii,

4) wynikających z wykonywania projektów wykonawczych, techniczno – budowlanych oraz innych projektów zawierających analizy stanów granicznych nośności (SGN) i/lub stanów granicznych użytkowalności (SGU), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe, analizy wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy konstrukcji wraz z koniecznymi opisami oraz dokumentacją rysunkową i kosztorysową,

5) wynikających z wykonywania tytułu rzeczoznawcy budowlanego,

6) wynikające z wykonywania czynności majstra budowlanego,

7) powstałe na skutek wykonywania opracowań technicznych wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i na każde zdarzenie jest przewidziana w umowie suma gwarancyjna, wynosząca równowartość w złotych 50.000 euro, która to kwota ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla umów ubezpieczenia OC zawartych w:

- 2004 roku – 235.445 PLN (tabela 1/A/NBP/2004: kurs EUR 4,7089)
- 2005 roku – 203.890 PLN (tabela 1/A/NBP/2005: kurs EUR 4,0778)
- 2006 roku – 193.050 PLN (tabela 1/A/NBP/2006: kurs EUR 3,8610)
- 2007 roku – 191.395 PLN (tabela 1/A/NBP/2007: kurs EUR 3,8279)
- 2008 roku – 179.875 PLN (tabela 1/A/NBP/2008: kurs EUR 3,5975)
- 2009 roku – 208.605 PLN (tabela 1/A/NBP/2009: kurs EUR 4,1721)
- 2010 roku – 204.620 PLN (tabela 1/A/NBP/2010: kurs EUR 4,0924)
- 2011 roku – 198.110 PLN (tabela 1/A/NBP/2011: kurs EUR 3,9622)
- 2012 roku – 223.200 PLN (tabela 1/A/NBP/2012: kurs EUR 4,4640)
- 2013 roku – 203.355 PLN (tabela 1/A/NBP/2013: kurs EUR 4,0671)
- 2014 roku – 208.155 PLN (tabela 1/A/NBP/2014: kurs EUR 4,1631)
- 2015 roku – 215.390 PLN (tabela 1/A/NBP/2015: kurs EUR 4,3078)
- 2016 roku – 214.675 PLN (tabela 1/A/NBP/2016: kurs EUR 4,2935)
- 2017 roku – 220.785 PLN (tabela 1/A/NBP/2017: kurs EUR 4,4157)
- 2018 roku – 208.505 PLN (tabela 1/A/NBP/2018: kurs EUR 4,1701)
- 2019 roku – 215.080 PLN (tabela 1/A/NBP/2019: kurs EUR 4,3016)
- 2020 roku – 212.845 PLN (tabela 1/A/NBP/2020: kurs EUR 4,2569)
- 2021 roku – 227.425 PLN (tabela 1/A/NBP/2021: kurs EUR 4,5485)
- 2022 roku – 229.445 PLN (tabela 1/A/NBP/2022: kurs EUR 4,5889)
- 2023 roku – 233.920 PLN (tabela 1/A/NBP/2023: kurs EUR 4,6784)

 

Należy zwrócić uwagę, że suma gwarancyjna określona jest na każde zdarzenie, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia. Oznacza to, że suma gwarancyjna nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o kwotę wypłacanych odszkodowań. Teoretycznie zatem z ubezpieczenia jednego inżyniera nastąpić może wypłata wielu odszkodowań sięgających jednostkowo kwoty sumy gwarancyjnej, a łącznie w skali jednego rocznego okresu ubezpieczenia - znacznie ją przekraczających.

 

 

Ubezpieczyciel pokrywa także:

1) koszty wynagrodzenia biegłych, powołanych za pisemną zgodą Ubezpieczyciela,

2) niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego objętego ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko sprawcy szkody wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokrywa koszty obrony, o ile zażądał powołania obrońcy lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,

3) koszty prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela postępowania ugodowego lub mediacyjnego, poniesione przez Ubezpieczonego,

4) niezbędne koszty działań podjętych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne.

 

 

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje cały świat.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód:

1) wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów, przy czym za przekroczenie ustalonych kosztów nie uznaje się wzrostu kosztów inwestycji, które by nie powstały, gdyby nie popełniono błędu będącego następstwem wykonywania przez Ubezpieczonego,

2) powstałych w wyniku nałożonych kar umownych,

3) wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów,

4) powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych,

5) powstałych po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków PIIB, a także w okresie zawieszenia w prawach członka PIIB, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem,

6) szkód wyrządzonych z winy umyślnej.

 

Zakresem ochrony są natomiast objęte szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i Ubezpieczyciel (poprzednio TUiR Allianz, obecnie STU Ergo Hestia) zrzeka się prawa dochodzenia od Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

 

Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.

Zgodnie z Umowa Generalną z Ubezpieczycielem, potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową członka Izby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC jest zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Działalność gospodarcza a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Dla ochrony ubezpieczeniowej nie ma znaczenia fakt, że ubezpieczony wykonuje samodzielne techniczne funkcje techniczne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że osoby te pracę wykonują wyłącznie pod nadzorem i w imieniu Ubezpieczonego w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC nie są objęte:

- szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego,
- odpowiedzialność podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółki z o.o.) - podmiot ten ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania swoich pracowników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także za działania swoich podwykonawców (w przypadku roszczenia z kontraktu) i wszelkie roszczenia będą kierowane do tego podmiotu, a nie do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Odpowiedzialność pracownika a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada wyłącznie pracodawca. Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, przysługuje roszczenie regresowe (roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania) do pracownika, przy czym odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, przy czym należy pamiętać, że szkody wyrządzone z winy umyślnej wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej.

 

Obowiązki Ubezpieczonego

- Zawiadamianie Ubezpieczyciela, bez zbędnej zwłoki, o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody;

- Jeżeli Ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę, zobowiązany jest:

  • w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli szkoda powstała - starać się zapobiec jej zwiększaniu;
  • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o zgłaszanym roszczeniu, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, zawiadomić o tym Ubezpieczyciela i stosować się do jego wskazówek, o ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów;

- Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela;

- Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność gwarancyjną Ubezpieczyciela - Ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Ubezpieczyciela;

- Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

- Ubezpieczony i Ubezpieczyciel zobowiązani są składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym – wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.

 

Zgłoszenie i likwidacja szkody z ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa