Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42, z późn.zm.),
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152, z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174),
- Umowa Generalna pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a Ubezpieczycielem.

 

Ubezpieczyciel:
Okres od 01-01-2004 do 31-12-2010

TUiR. Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
tel. 224 224 224, fax (22) 567 13 87,

Okres od 01-01-2011
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1.
Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
NIP 585-000-16-90. Wysokość kapitału zakładowego, który został opłacony w całości: 185.980.900 zł.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ubezpieczający:
Polska Izba Inżynierów Budownictwa
ul. Mazowiecka 6/8
00-048 Warszawa

 

Ubezpieczeni:
Członkowie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

 

Zakres i suma ubezpieczenia
Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna inżynierów budownictwa za szkody:
- wyrządzone osobie trzeciej,
- powstałe w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego (np. popełnienia błędu w projekcie, niedopełnienia obowiązków kierownika budowy), które musi mieć miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej,
- powstałe w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Górnym limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela na jedno i na każde zdarzenie jest przewidziana w umowie suma gwarancyjna, wynosząca równowartość w złotych 50.000 euro, która to kwota ustalana jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

Wysokość sumy gwarancyjnej dla umów ubezpieczenia OC zawartych w:

- 2004 roku – 235.445 PLN (tabela 1/A/NBP/2004: kurs EUR 4,7089)
- 2005 roku – 203.890 PLN (tabela 1/A/NBP/2005: kurs EUR 4,0778)
- 2006 roku – 193.050 PLN (tabela 1/A/NBP/2006: kurs EUR 3,8610)
- 2007 roku – 191.395 PLN (tabela 1/A/NBP/2007: kurs EUR 3,8279)
- 2008 roku – 179.875 PLN (tabela 1/A/NBP/2008: kurs EUR 3,5975)
- 2009 roku – 208.605 PLN (tabela 1/A/NBP/2009: kurs EUR 4,1721)
- 2010 roku – 204.620 PLN (tabela 1/A/NBP/2010: kurs EUR 4,0924)
- 2011 roku – 198.110 PLN (tabela 1/A/NBP/2011: kurs EUR 3,9622)
- 2012 roku – 223.200 PLN (tabela 1/A/NBP/2012: kurs EUR 4,4640)
- 2013 roku – 203.355 PLN (tabela 1/A/NBP/2013: kurs EUR 4,0671)
- 2014 roku – 208.155 PLN (tabela 1/A/NBP/2014: kurs EUR 4,1631)
- 2015 roku – 215.390 PLN (tabela 1/A/NBP/2015: kurs EUR 4,3078)
- 2016 roku – 214.675 PLN (tabela 1/A/NBP/2016: kurs EUR 4,2935)
- 2017 roku – 220.785 PLN (tabela 1/A/NBP/2017: kurs EUR 4,4157)
- 2018 roku – 208.505 PLN (tabela 1/A/NBP/2018: kurs EUR 4,1701)
- 2019 roku – 215.080 PLN (tabela 1/A/NBP/2019: kurs EUR 4,3016)
- 2020 roku – 212.845 PLN (tabela 1/A/NBP/2020: kurs EUR 4,2569)

 

Należy zwrócić uwagę, że suma gwarancyjna określona jest na każde zdarzenie, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia. Oznacza to, że suma gwarancyjna nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o kwotę wypłacanych odszkodowań. Teoretycznie zatem z ubezpieczenia jednego inżyniera nastąpić może wypłata wielu odszkodowań sięgających jednostkowo kwoty sumy gwarancyjnej, a łącznie w skali jednego rocznego okresu ubezpieczenia - znacznie ją przekraczających.

 

W granicach sumy gwarancyjnej świadczenia ubezpieczyciela obejmują:

- wypłatę odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego,
- zwrot kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia,
- poniesienie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody,
- zwrot niezbędnych kosztów obrony w postępowaniu karnym i kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu cywilnym, podjętych na polecenie lub za zgodą ubezpieczyciela,
- pokrycie kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez Ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą Ubezpieczyciela.

 

Zakres terytorialny obowiązkowego ubezpieczenia OC obejmuje cały świat.

Wyłączenia spod ochrony ubezpieczeniowej.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:

- wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego,
- powstałych po skreśleniu Ubezpieczonego z listy członków izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem,
- wynikłych z przekroczenia ustalonych kosztów,
- polegających na zapłacie kar umownych,
- wyrządzonych wskutek naruszenia praw autorskich i patentów,
- powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych,
- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,
- wyrządzonych umyślnie.

Od 1 stycznia 2011 roku, Ubezpieczyciel (STU Ergo Hestia) objęte są również ochroną ubezpieczeniową szkody:
- wyrządzonych przez Ubezpieczonego osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę (pracownikom) lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz Ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałych w związku ze świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz Ubezpieczonego,
- powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru,

Zakresem ochrony są natomiast objęte szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa i Ubezpieczyciel (poprzednio TUiR Allianz, obecnie STU Ergo Hestia) zrzeka się prawa dochodzenia od Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność, zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia.

Zgodnie z Umowa Generalną z Ubezpieczycielem, potwierdzeniem objęcia ochroną ubezpieczeniową członka Izby w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC jest zaświadczenie o członkostwie wydane przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

 

Działalność gospodarcza a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Zakresem ochrony obowiązkowego ubezpieczenia OC objęta jest działalność gospodarcza osoby fizycznej – Ubezpieczonego, ale tylko ta część w ramach której wykonuje on osobiście samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w ramach posiadanych uprawnień.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania pracowników zatrudnionych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że osoby te pracę wykonują wyłącznie pod nadzorem i w imieniu Ubezpieczonego w ramach samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zakresem obowiązkowego ubezpieczenia OC nie są objęte:

- szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego,
- odpowiedzialność podmiotu posiadającego osobowość prawną (np. spółki z o.o.) - podmiot ten ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania swoich pracowników wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, a także za działania swoich podwykonawców (w przypadku roszczenia z kontraktu) i wszelkie roszczenia będą kierowane do tego podmiotu, a nie do osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Odpowiedzialność pracownika a obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada wyłącznie pracodawca. Pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej, przysługuje roszczenie regresowe (roszczenie o zwrot wypłaconego odszkodowania) do pracownika, przy czym odszkodowanie nie może przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę.

 

Obowiązki Ubezpieczonego

- Zawiadamianie Ubezpieczyciela, bez zbędnej zwłoki, o każdej okoliczności mającej wpływ na powstanie szkody;

- Jeżeli Ubezpieczony dokonał czynności w ramach wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (lub zaniechał wykonania takiej czynności), która może spowodować szkodę, zobowiązany jest:

• w miarę możliwości starać się zapobiec powstaniu szkody, a jeżeli szkoda powstała - starać się zapobiec jej zwiększaniu;
• niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania wiadomości o zgłaszanym roszczeniu, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną Ubezpieczonego, zawiadomić o tym Ubezpieczyciela i stosować się do jego wskazówek, o ile nie będą one naruszały obowiązujących przepisów;

- Ubezpieczony nie jest uprawniony do zaspokajania lub uznania roszczeń poszkodowanego bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela;

- Jeżeli przeciwko Ubezpieczonemu wszczęte zostało postępowanie karne, administracyjne, cywilne lub inne - mogące rodzić odpowiedzialność gwarancyjną Ubezpieczyciela - Ubezpieczony jest zobowiązany natychmiast zawiadomić o tym Ubezpieczyciela;

- Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień, dostarczenia dowodów potrzebnych do ustalenia okoliczności i rozmiarów wyrządzonej szkody oraz ustalenia jego odpowiedzialności, a także umożliwienia przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego;

- Ubezpieczony i Ubezpieczyciel zobowiązani są składać w formie pisemnej - za pokwitowaniem lub przesłać listem poleconym – wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia.