Informacje ogólne

Polska Izba Inżynierów Budownictwa zawarła umowę generalną oraz umowę o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

W umowie ubezpieczenia Ubezpieczającym jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa, a ubezpieczonymi członkowie Izby.
Ubezpieczeniu obowiązkowemu podlegają osoby fizyczne wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie niezależnie od formy ogranizacyjno-prawnej tej działalności, czy też podstawy prawnej zatrudnienia.
Podstawy prawne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa stanowią:
- ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i z 2002 r. Nr 23, poz. 221)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa(Dz. U. Nr 41 z 2002 r., poz. 367)

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia wynika z ustawy o samorządach zawodowych – Art. 6 tej ustawy stanowi, że prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2002 r. (Dz. Urz. MF Nr 11, poz. 57) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa opłata karna z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia wynosi 2.000 zł.

Warunki i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również działania i zaniechania personelu zatrudnionego przez ubezpieczonego.
Górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi przyjęta w umowie ubezpieczenia suma gwarancyjna na jedno zdarzenie.
Świadczenia zakładu ubezpieczeń obejmują:
- wypłatę odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego
- pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez ubezpieczonego za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności i rozmiarów szkody,
- zwrot kosztów mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody i roszczeń finansowych, jeżeli uzasadnione są okolicznościami danego zdarzenia,
- pokrycie kosztów procesu w sporze toczącym się za zgodą zakładu ubezpieczeń
- pokrycie kosztów postępowania ugodowego poniesionych przez ubezpieczonego, prowadzonego za zgodą zakładu ubezpieczeń
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:
- wyrządzone z winy umyślnej ubezpieczonego, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub sądu dyscyplinarnego;
- wyrządzone osobom fizycznym zatrudnionym przez ubezpieczonego na podstawie umowy
o pracę lub wykonującym roboty lub usługi na rzecz ubezpieczonego na podstawie umowy prawa cywilnego, powstałe w związku za świadczeniem pracy, robót lub usług na rzecz ubezpieczonego;
- powstałe po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków Izby, a także w okresie zawieszenia w prawach członka Izby, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem;
- powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
i zamieszek, stanu klęski żywiołowej;
- wynikłe z przekroczenia ustalonych kosztów;
- powstałe w wyniku nałożenia kar umownych i kar administracyjnych;
- wyrządzone wskutek naruszenia praw autorskich i patentów;
- powstałe w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji obiektów budowlanych.
W związku z licznymi zapytaniami inżynierów budownictwa wyjaśniamy, że wymogi ubezpieczenia obowiązkowego spełnia umowa ubezpieczenia, w której:
- mają zastosowanie warunki rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r.
w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. Nr 41 z 2002 r., poz. 367)
- suma gwarancyjna wynosi co najmniej 50.000 euro na każde zdarzenie
- ubezpieczonym jest osoba fizyczna - inżynier budownictwa wykonujący samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
- ubezpieczonym nie jest podmiot gospodarczy
- nie jest dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności opierającym się na ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia stosowanych przez zakłady ubezpieczeń

Obowiązek ubezpieczenia

I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa obradował w dniach 27-28 września 2002 roku. Zjazd zakończył okres organizacyjny Izby - oznacza to, że od 1 stycznia 2003 roku prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r.
Generalna umowa ubezpieczenia zawarta przez Izbę z TUiR WARTA S.A. przewiduje, że odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia 1 stycznia 2003 r. i trwa do dnia 31 grudnia 2003 r. W przypadku inżynierów budownictwa, którzy rozpoczną wykonywanie tego zawodu po 1 stycznia 2003 r., odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia przez nich wykonywania zawodu i trwa 12 miesięcy.

Ubezpieczenie podstawowe i dodatkowe

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi równowartość 50.000 euro.
Rozporządzenie określa niezbędne minimum, jakiemu musi odpowiadać zawarta umowa ubezpieczenia OC, by spełniała wymogi przewidziane prawem. Umowa taka nie może zawierać postanowień wyłączających odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie szerszym niż określony w rozporządzeniu.
Według postanowień generalnej umowy ubezpieczenia zawartej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z TUiR WARTA S.A. roczna składka za ubezpieczenie OC na sumę 210.000 zł (50.000 euro) wynosi 120 zł (ubezpieczenie podstawowe).
Na zasadzie dobrowolności inżynierowie budownictwa mogą zawrzeć ubezpieczenie OC na dodatkową sumę gwarancyjną ponad wysokość 210.000 zł.