Ubezpieczenie dodatkowe

Umowa generalna zawarta pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a TUiR WARTA S.A. umożliwia inżynierom zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na warunkach przewidzianych rozporządzeniem na sumę gwarancyjną przewyższającą 210.000 zł.

Propozycja ta skierowana jest do tych inżynierów, którzy chcą posiadać - z uwagi np. na szeroki zakres działalności albo wymogi pracodawcy lub kontrahenta - szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej niż obowiązkowe minimum przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Warunki ubezpieczenia dodatkowego nie mogą być gorsze niż warunki ubezpieczenia obowiązkowego.

Zawarcie tego ubezpieczenia następuje poprzez zawarcie z zakładem ubezpieczeń umowy dodatkowej potwierdzonej osobną polisą.

W ramach ubezpieczenia dodatkowego przewidziano następujące dodatkowe limity odpowiedzialności - ponad sumę ubezpieczenia podstawowego - na każde zdarzenie w okresie trwania umowy dodatkowej, z następującą dodatkową składką roczną :
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 300.000 zł. - składka dodatkowa 250 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 500.000 zł - składka dodatkowa 375 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 800.000 zł - składka dodatkowa 450 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 1.300.000 zł - składka dodatkowa 600 zł
- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 1.800.000 zł - składka dodatkowa 750 zł

Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo na konto wskazane przez zakład ubezpieczeń, chyba że zostaną ustalone inne warunki płatności. W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa płacona jest odrębnie przez samego ubezpieczonego lub przedsiębiorcę.

W celu zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego prosimy o wypełnienie i przesłanie wniosku do Hanza Brokers Sp. z o.o., na podstawie którego dostarczymy Państwu polisę ubezpieczeniową na wskazany adres wraz z informacją o sposobie płatności składki.