Załączniki:
Wniosek o ubezpieczenie dodatkowe (*.pdf 148KB)

 

UBEZPIECZENIE DODATKOWE

Umowa generalna zawarta pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa a TU Allianz
Polska S.A. umożliwia członkom Izby zawarcie dodatkowej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na warunkach przewidzianych umową generalną na sumę gwarancyjną przewyższającą równowartość 50.000 EUR.

Ubezpieczenie dodatkowe jest dobrowolne. Propozycja ta skierowana jest do członków Izby, którzy chcą posiadać – np. z uwagi na szeroki zakres prowadzonej działalności, wymogi pracodawcy lub kontrahenta - szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej niż obowiązkowe minimum przewidziane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów. Warunki ubezpieczenia dodatkowego nie mogą być gorsze niż warunki ubezpieczenia obowiązkowego.

Ubezpieczenie dodatkowe zawierane jest na pisemny wniosek ubezpieczonego skierowany za pośrednictwem Hanza Brokers do Allianz, który nie może odmówić zawarcia umowy. Allianz potwierdza zawarcie umowy dodatkowej osobną polisą. W ramach ubezpieczenia dodatkowego przewidziano następujące dodatkowe limity odpowiedzialności - ponad sumę ubezpieczenia podstawowego - na każde zdarzenie z następującą dodatkową składką roczną:

- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 100.000 EUR – składka dodatkowa 220 zł

- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 200.000 EUR – składka dodatkowa 450 zł

- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 300.000 EUR – składka dodatkowa 800 zł

- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 400.000 EUR – składka dodatkowa 1.300 zł

- od dodatkowej sumy ubezpieczenia 500.000 EUR – składka dodatkowa 1.800 zł

Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym kończy się wraz z upływem okresu ubezpieczenia danego ubezpieczonego w ubezpieczeniu podstawowym. Składka ubezpieczeniowa za ubezpieczenie dodatkowe w przypadku umów krótkoterminowych wyliczana jest proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia.

Składka dodatkowa jest płatna jednorazowo na konto wskazane przez zakład ubezpieczeń w polisie, chyba że zostaną ustalone inne warunki płatności. W zakresie ubezpieczenia dodatkowego składka ubezpieczeniowa płacona jest odrębnie przez samego ubezpieczonego lub inny podmiot zawierający umowę na jego rzecz.