Sprawozdanie 
 Komisji do spraw BIM 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

za rok 2021 
 

Komisja do spraw BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana uchwałą 
 KR PIIB nr 11/R/2020 z dnia 02.09.2020 r. a jej skład uzupełniony uchwałą KR PIIB nr 10/R/21 z dnia 28.04.2021 r.
 W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji kol. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska OIIB,  

oraz członkowie:

 • kol. Ryszard Rotter, Dolnośląska OIIB 
 • kol. Jarosław Górecki, Kujawsko-Pomorska OIIB 
 • kol. Jerzy Adamczyk, Lubelska OIIB 
 • kol. Artur Juszczyk, Lubuska OIIB
 • kol. Jakub Miszczak, Łódzka OIIB 
 • kol. Wiesław Bereza, Małopolska OIIB 
 • kol. Daniel Opoka, Mazowiecka OIIB 
 • kol. Robert Respondek, Opolska OIIB 
 • kol. Jan Kuczałek, Podkarpacka OIIB 
 • kol. Jacek Szumski, Podlaska OIIB 
 • kol. Piotr Zimniak, Pomorska OIIB 
 • kol. Piotr Klikowicz, Śląska OIIB
 • kol. Jacek Zabielski, Warmińsko-Mazurska OIIB.

W 2021 roku członkiem Komisji został:

 •  kol. Paweł Kossakowski, Świętokrzyska OIIB (28.04.2021r.) roku.

Zadaniem Komisji jest realizowanie, przyjętej przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/20 z dnia 04 lutego 2020 roku, „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca 
 i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii” 
 w następujących głównych obszarach działania:

 • cyfryzacja procesu budowlanego
 • standaryzacja
 • legislacja
 • popularyzacja BIM

W 2021 roku Komisja ds. BIM podjęła następujące działania:

 1. Komisja uzgodniła z Wydawnictwem PIIB zasady współpracy i działań informacyjnych obejmującą publikacje w miesięczniku „Inżynier Budownictwa” i na stronie PIIB oraz FB. 
   W miesięczniku „Inżynier Budownictwa” opublikowano 3 artykuły na temat BIM autorstwa członków Komisji. Ponadto ukazał się cykl rekomendowanych przez Komisję artykułów-autoprezentacji czterech   działających w Polsce organizacji zajmujących się popularyzacją BIM (Stowarzyszenie buildingSMART PL - IB nr 9/2021, Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM – IB nr 10/2021, Stowarzyszenie BIM – IB nr 11/2021, Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie – IB nr 12/2021). 
   (popularyzacja BIM)
 2. Przewodniczący Komisji kol. Łukasz Gorgolewski brał udział w spotkaniach Zespołu (Grupy roboczej) ds. cyfryzacji procesu inwestycyjnego w GUNB. Na spotkaniach omawiano następujące zagadnienia:
 • zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego związane z uwzględnieniem wersji elektronicznej projektu 
 • generator wniosków elektronicznych w procedurach administracyjnych,
 • elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (eCRUB),
 • elektroniczny dziennik budowy,
 • elektroniczną książkę obiektu budowlanego.

W październiku grupa robocza została przekształcona w grupę roboczą ds. usprawnień procesu inwestycyjno-budowlanego. Nie przewiduje się dalszego udziału członka Komisji ds. BIM w pracach tej grupy. Nadal uczestniczą inni przedstawiciele PIIB.

(cyfryzacja, legislacja)

 1. Komisja zarekomendowała KR PIIB realizację wniosku Mazowieckiej OIIB w sprawie uzyskania preferencyjnych warunków zakupu przez członków PIIB usługi zaawansowanego podpisu elektronicznego (na podstawie kwalifikowanego certyfikatu) tzw. podpisu kwalifikowanego.

W ramach realizacji wniosku PIIB zawarła umowy z uprawnionymi jednostkami certyfikującymi na sprzedaż członkom PIIB podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach. 

(cyfryzacja)

 1. Komisja nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem  buildingSmart Polska, akredytowanym jako polski oddział (the developing chapter) buildingSMART International. Organizacja ta rozwija, standaryzuje 
   i udostępnia konkretne rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM m.in. IFC, BCF, bSDD, składające się na tzw. openBIM. Celami statutowymi stowarzyszenia buildingSMART Polska są m.in.   upowszechnianie stosowania technologii BIM w oparciu o otwarte standardy komunikacji 
   i wymiany danych (openBim) oraz przeciwdziałanie zamknięciu technologicznemu na rynku budowlanym, między innymi uzależnienia uczestników rynku budowlanego od dostawców konkretnego oprogramowania (vendor lock-in).
   Efektem było podpisanie w czerwcu pomiędzy PIIB a buildingSMART Polska  listu intencyjnego
   
   
  o współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych.
   
  W październiku podpisano porozumienia o współpracy PIIB jest uprawniona do delegowania swoich przedstawicieli jako stałych członków uczestniczących w pracach grup roboczych buildingSMART Polska, po dwóch do każdej grupy. Obecnie komisja prowadzi nabór kandydatów na reprezentantów.

Odpowiedzialny za współpracę z buildingSMART Polska ze strony KdsBIM – kol. Ryszard Rotter.
 (cyfryzacja, legislacja, standaryzacja)

 1. Z inicjatywy Komisji we wrześniu odbyło się spotkanie Prezesa PIIB z przedstawicielami firmy Autodesk Polska w sprawie możliwości i zakresu współpracy. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Komisji kol. Łukasz Gorgolewski.

(cyfryzacja)

 1. Członek Komisji kol. Artur Juszczyk od listopada 2021 r. uczestniczy, jako przedstawiciel PIIB, 
   w pracach Komitetu Technicznego Cyfryzacji Budownictwa Drogowego i Mostowego. Komitet jest ciałem doradczym Ministra Infrastruktury w zakresie doskonalenia wzorców i standardów 
   w drogownictwie i został powołany zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego, zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy.
   
  (cyfryzacja, legislacja, standaryzacja)
 2. Z inicjatywy Komisji, PIIB oraz Lubuska OIIB i Lubelska OIIB zostały członkami Komitetu Technicznego PKN KT232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji  Projektowej w Budownictwie, który zajmuje się m.in. normami związanymi z BIM. Członkowie Komisji kol. Łukasz Gorgolewski, kol. Artur Juszczyk 
   i
   kol. Jerzy Adamczyk uczestniczą jako reprezentanci z prawem głosu w pracach KT. Kolejne OIIB są na etapie składania wniosków o członkostwo w KT 232.
   Na wniosek Komisji biblioteka norm dostępnych na portalu PIIB została  uzupełniona o kolejne 3 normy 
   z zakresu BIM znajdujące się w zasobie Polskich Norm. Obecnie obejmuje on 13 norm PN-EN ISO 
   w wersji angielskiej (opublikowane od 12-2016 do 05-2021).

Na zaproszenie Izby Architektów RP Przewodniczący Komisji kol. Łukasz Gorgolewski uczestniczy 
 w pracach wstępnych (opracowanie polskiego słownika terminologicznego BIM) do zamierzonego przez IARP tłumaczenia dwóch pierwszych arkuszy normy PN-EN ISO 19650-1 i ISO 19650-2. 
 (cyfryzacja, standaryzacja)

 1. Komisja przygotowała i przeprowadziła wspólnie z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB ankietę na temat szkoleń w zakresie metodyki BIM w PIIB i OIIB. W jej wyniku powstała opracowana   przez kol. Piotra Klikowicza baza szkoleń do wykorzystania przez OIIB, która zostanie przekazana przez KUDZ do OIIB. 
   (popularyzacja BIM)
 2.  Komisja przeprowadziła analizę treści kształcenia kadry inżynierskiej w szkołach wyższych w zakresie metodyki BIM. Podsumowanie zawarł  kol. Jacek Zabielski w przygotowanym do publikacji artykule. 

(cyfryzacja, popularyzacja BIM)

 1. Na prośbę Prezesa PIIB Komisja opiniowała objęcie patronatem honorowym PIIB konferencje „Autodesk BIM Days 2021. Cyfrowa współpraca. Konferencja branży architektonicznej i budowlanej” oraz  „infraBIM V4 Expo & Multi-Conference 2021”

(popularyzacja BIM)

 1. Komisja obserwowała przygotowanie projektu pilotażowego realizowanego z wykorzystaniem metodyki BIM obiektu o niewielkim stopniu skomplikowania, na którego podstawie kol. Jacek Szumski opracował „Szablon BEP poziom 1,5”. Określenie ”poziom 1,5” odnosi się do umownego obszaru pośredniego pomiędzy poziomami dojrzałości BIM “1” i “2” zdefiniowanymi w dokumentach serii Publicly Available Specification (PAS) oraz British Standard (BS). Szablon wraz komentarzem jest przygotowany do publikacji.

(popularyzacja BIM)

 1. Członkowie Komisji publikowali artykuły o tematyce BIM w Inżynierze Budownictwa, biuletynach informacyjnych OIIB oraz innych czasopismach. Zestawienie zawiera załącznik nr 1.
   (popularyzacja BIM)
 2. Członkowie Komisji brali udział w wydarzeniach (konferencje, sympozja itp.) związanych 
   z BIM w charakterze prelegentów, ekspertów, panelistów lub uczestników. Zestawienie zawiera załącznik nr 2
   (popularyzacja BIM)
 3. W 2020 roku kol. Łukasz Gorgolewski i kol. Jacek Szumski zostali zgłoszeni przez PIIB jako jej przedstawiciele do prac w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii grupie roboczej 
   ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce. 
   Grupa robocza, a także ewentualnie powołany Komitet Sterujący, miałaby za zadanie kontynuowanie ustrukturyzowanej współpracy nad strategią wdrożenia BIM w Polsce. Głównym jej zadaniem byłoby stworzenie i zatwierdzenie Mapy drogowej BIM jako projektu dokumentu rządowego, stanowiącego podstawę do ustalenia szczegółowej strategii BIM oraz prace nad założeniami/wytycznymi do standaryzacji kwestii BIM. Grupa nie rozpoczęła działania.
   (cyfryzacja, legislacja, standaryzacja)

 

Komisja odbyła dziesięć comiesięcznych posiedzeń w trybie online z przerwą letnią w miesiącach lipcu 
 i sierpniu. Średnia frekwencja wyniosła 75%.

Przedstawiciel Opolskiej OIIB nie uczestniczył w żadnym posiedzeniu i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.

Między posiedzeniami członkowie komisji porozumiewają się telefonicznie i w formie  elektronicznej. Do wymiany i publikacji dokumentów Komisji wykorzystywany jest dysk w chmurze. 
 Osobą współpracującą z ramienia Biura PIIB jest p. Agnieszka Parys.

 

Warszawa, dn. 20 stycznia 2021 r. 

Łukasz Gorgolewski

Przewodniczący Komisji do spraw BIM

Krajowej Rady PIIB

 

Załącznik nr 1. Artykuły o tematyce BIM opublikowane w 2021 r. przez członków Komisji.

 1. Łukasz Gorgolewski, „Co właściwie izba robi w sprawie BIM?”Inżynier Budownictwa nr 2/2021 s.10-13
 2. Łukasz Gorgolewski, „Nowe technologie w budownictwie – BIM i jego wdrażanie w Polsce”, Inżynier Budownictwa nr 2/2021 s.44-47
 3. Łukasz Gorgolewski, „Forum Gospodarcze Budownictwa Build4Future 1-2 lutego 2021”, Biuletyn WOIIB 
   nr 1/2021 s.4-5
 4. Jacek Szumski, „Fazy mapy drogowej BIM okiem projektanta. BIM POP EIR”, Budownictwo i Architektura Podlasia nr 1/2021 s.31-35
 5. Jacek Szumski, „Nowa droga ku przyszłości”, Lubelski Inżynier Budownictwa  nr 57 styczeń-luty-marzec 2021 s.14-17.
 6. Łukasz Gorgolewski, „BIM to gra zespołowa. Grajmy razem”, Biuletyn WOIIB nr 1/2021 s.12-15
 7. Daniel Opoka, „E-podpis – bezpieczniej niż tradycyjnie”, Inżynier Mazowsza nr 3/2021 s.19
 8. Jacek Szumski, „Wirtualne budowanie. Podsumowanie projektu pilotażowego, zrealizowanego 
   z wykorzystaniem metodyki BIM – część I. Wirtualne budowanie”
  , Budownictwo i Architektura Podlasia 
   nr 4/2021 s.35-40
 9. Daniel Opoka, „E-podpis – bezpieczniej niż tradycyjnie”,  Inżynier Budownictwa nr 11/2021 s.58-59.

 

Załącznik nr 2. Udział członków Komisji w wydarzeniach o tematyce BIM w 2021 r.

 1. Forum Gospodarczego Build4Future, Poznań, 01.02.2021 r., debata nt. „Nowe technologie 
   w budownictwie” 
  – Łukasz Gorgolewski – panelista
 2. II Regionalne Forum Inżynierskie,  Toruń, 03-04.09.2021 r., Łukasz Gorgolewski wygłosił   referat 
   nt. strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM, Daniel Opoka wygłosił  referat nt. podpisu elektronicznego, Jacek Zabielski, Piotr Zimniak - uczestnicy.
 3. Konferencja ProCAD Expo 2021, 30.09.2021 r., Łukasz Gorgolewski, Jacek Szumski - uczestnicy
 4. 52 Konferencja Naukowa Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych Białystok, 18-20.10.2021r. Artur Juszczyk wygłosił   referat pt. „Wybrane problemy zastosowania BIM w polskim drogownictwie”.
 5. Konferencja Autodesk BIM Days 2021. Cyfrowa współpraca. Konferencja branży architektonicznej 
   i budowlanej 20-22.10.2021r. Jacek Szumski - uczestnik
 6. Konferencja nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, Prószków k/Opola, 16-17.11.2021r.,  Łukasz Gorgolewski wygłosił  referat pt. „Stan zaawansowania realizacji Strategii PIIB w zakresie wdrażania BIM”.
 7. Konferencja infraBIM V4 Expo & Multi-Conference 2021, Gliwice, 8-10.12.2021r. – Łukasz Gorgolewski, Artur Juszczyk, Paweł Kossakowski – uczestnicy