Uchwała Nr 19/19

 

XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 29 czerwca 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XVIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zjazdu:                                                       Sekretarz Zjazdu:

Załącznik do uchwały

Wnioski z XVIII Krajowego Zjazdu PIIB rekomendowane negatywnie

Wnioski z XVIII Krajowego Zjazdu PIIB będące w trakcie realizacji