Uchwała Nr 18/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 25 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XV Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawozdanie KUiW

Wnioski z XV Okręgowych Zjazdów

Wnioski zgłoszone na XV Krajowym Zjeździe

Zestawienie wniosków na XV Krajowym Zjeździe

Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie warunków wykonywania zawodu inżyniera budownictwa