Uchwała nr 3/2022
z dnia 6 lipca 2022 r.
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
w sprawie wyboru sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Panią Renatę Łabędź na sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.