Uchwała nr 2/2022
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyboru zastępców przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wybiera się Pana Józefa Pączka na I zastępcę przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Panią Romę Rybiańską na II zastępcę przewodniczącego Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.