Uchwała nr 1/2022
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 6a ust.1 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Wyborczą i Skrutacyjną Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej „Komisją” w składzie:
  1. Ryszard Feliks Kruszewski. – Przewodniczący,
  2. Wojciech Hanuszkiewicz - Sekretarz,
  3. Gilbert Okulicz-Kozaryn- członek.
 2. Przedmiotem prac Komisji jest przyjmowanie zgłoszeń kandydatów i ustalenie listy kandydatów na zastępców przewodniczącego i sekretarza Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przeprowadzenie i ustalenie wyników głosowania podczas posiedzenia w dniu 6 lipca 2022 r.

§ 2.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 3. organizacja prac Komisji.

§ 3.

Stanowiska Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.

§ 4.

 1. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
  1. protokołowanie posiedzeń Komisji,
  2. prowadzenie dokumentacji pracy Komisji.

§ 5.

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Członkowie Krajowego Sądu Dyscyplinarnego:

 1. Marian Zdunek
 2. Krystyna Chocianowicz
 3. Stanisław Dołęgowski
 4. Krzysztof Dudek
 5. Mirosław Gruszecki
 6. Wojciech Hanuszkiewicz
 7. Piotr Król
 8. Władysław Król
 9. Ryszard Feliks Kruszewski
 10. Renata Łabędź
 11. Gilbert Okulicz-Kozaryn
 12. Zenon Panicz
 13. Józef Pączek
 14. Andrzej Pieniążek
 15. Roma Rybiańska
 16. Tadeusz Sopata
 17. Andrzej Tabor