STU ERGO Hestia S.A. oferuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem funkcji Inżyniera Kontraktu na warunkach określonych indywidualnie dla każdej inwestycji odrębnie lub dla pełnienia takiej roli w rocznym okresie ubezpieczenia.

W ubezpieczeniu dostępne są sumy gwarancyjne od 100.000 zł do 10.000.000 zł. Sumy wyższe niż 10.000.000 zł wymagają zaaranżowania dodatkowego pokrycia reasekuracyjnego.

Oferta, a następnie umowa ubezpieczenia definiuje czynności Ubezpieczonego jako Inżyniera Kontraktu objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. O ile istnieje taka konieczność i możliwość umowa ubezpieczenia może odzwierciedlać zapisy dotyczące zakresu obowiązków Inżyniera z umowy o powierzeniu pełnienia funkcji.

Do umowy ubezpieczenia będą miały zastosowanie Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej za Szkody Będące Skutkiem Uchybień w Czynnościach Zawodowych z Zakresu Projektowania oraz Obsługi Inżynierskiej Procesu Budowlanego. Szczegółowe warunki ubezpieczenia są załącznikiem do oferty i do umowy ubezpieczenia. Zwracamy uwagę, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody wynikłe z rozliczenia budowy, sporządzania i weryfikacji kosztorysów, roszczenia związane z rozliczeniem kredytów, środków pomocowych.

Dla przygotowania oferty pod konkretny kontrakt niezbędne jest przekazanie następujących danych:

1) Ubezpieczający: Nazwa, adres, NIP

2) Nazwa kontraktu

3) Wartość zarządzanej inwestycji

4) Lokalizacja inwestycji (miejscowość, ulica)

5) Przewidywana wartość przychodów z tytułu realizacji kontraktu (netto)

6) Przewidywany czas trwania kontraktu (okres ubezpieczenia)

7) Czy pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego

8) Oczekiwana suma gwarancyjna

9) Liczba i wartość roszczeń i wypłaconych odszkodowań w ostatnich 3 latach z tytułu działalności zawodowej i gospodarczej

Zastrzegamy możliwość oczekiwania innych danych o ile będzie to niezbędne do oceny ryzyka.

 

Składka jest kalkulowana indywidualnie i zależy od podanych danych. Informujemy, że nie istnieje możliwość otrzymania wstępnych, orientacyjnych wycen składki. Składamy tylko wiążące oferty na postawie pełnych danych.

Dla przedstawienia oferty prosimy o kontakt z Agencją Wyłączną Ergo Hestii pod adresem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie pod nr 58 698 65 58.

I. Informacje

 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, między innymi:
  1) posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości,
  2) prowadzeniem gospodarstwa domowego,
  3) posiadaniem zwierząt domowych (w tym psów),
  4) amatorskim uprawianiem sportów,

Ponadto:

 1. ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych za szkody wyrządzone przez ich małoletnie dzieci, w tym z winy umyślnej
 2. Ubezpieczycielowi nie przysługuje prawo regresu w stosunku do Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność także w przypadku szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność
 1. Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000,00 złotych (słownie: milion złotych) na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na wszystkich Ubezpieczonych łącznie
 2. Dokładny zakres został wskazany w Dziale IV Umowy generalnej
  Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym
 3. Polisy:

Polisa na 2012
Polisa na 2013
Polisa na 2014
Polisa na 2015
Polisa na 2016
Polisa na 2017
Polisa na 2018
Polisa na 2019
Polisa na 2020
Polisa na 2021

 

II. Procedura zgłaszania szkód.

III. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698 65 58

I. Informacje:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów zawierane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inżynierów budownictwa
 2. Suma gwarancyjna wynosi 50.000,00 Euro
 3. Składka dla architektów, członków PIIB – 20,00 zł/rocznie
 4. Okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej dnia następnego po przesłaniu wniosku.

II. Tryb zawarcia umowy:

 1. Wniosek można pobrać tutaj (PDF) lub podać dane przez stronę: ubezpieczeniadlainzynierow.pl/inzynier-budownictwa/
 2. W przypadku wypełnienia pliku PDF wypełniony wniosek (lub skan) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oryginał wniosku nie jest potrzebny do zawarcia umowy.
 3. Polisa zostaje wystawiona w ciągu 2-3 dni roboczych, a jej skan zostaje przesyłany na adres mailowy Ubezpieczającego.
 4. Składkę należy uiścić po otrzymaniu polisy, na rachunek bankowy wskazany na polisie (prosimy nie wpłacać składki na rachunek PIIB, OIIB)
 5. Oryginał polisy Ergo Hestia wysyła na życzenie Ubezpieczającego
 6. Przesłana polisa jest dowodem zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Kontynuacja umowy ubezpieczenia

 1. Umowa ubezpieczenia nie jest odnawiana automatycznie,
 2. Dla kontynuacji umowy ubezpieczenia wystarczające jest przesłanie informacji o chęci kontynuacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z potwierdzeniem, że dane adresowe, telefon nie uległy zmianie lub z podaniem aktualnych danych.
 3. Polisa zostaje wystawiona w ciągu 2-3 dni roboczych, a jej skan zostaje przesyłany na adres mailowy Ubezpieczającego.
 4. Składka na nowy okres ubezpieczenia powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy wskazany w nowej polisie
 5. Oryginał polisy Ergo Hestia wysyła na życzenie Ubezpieczającego
 6. Przesłana polisa jest dowodem zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Procedura zgłaszania szkód, roszczeń lub okoliczności, które mogą rodzić roszczenia.

V. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698 65 58

I. Informacje

 1. Przedmiotem ubezpieczenia, są koszty ochrony prawnej, poniesione przez ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach, w postępowaniach przed sądami polskimi powszechnymi lub polubownymi, prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, interwenienta ubocznego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym lub zawodowym, w szczególności:
  - koszty usług osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej,
  - koszty związane z uzyskaniem opinii biegłych lub rzeczoznawców albo innych dokumentów stanowiących środki dowodowe,
  - pozostałe koszty i opłaty sądowe lub administracyjne, o ile służą one ochronie praw ubezpieczającego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 2. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego ubezpieczonego w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 10.000,00 PLN na wypadek i nie więcej niż 1.000.000,00 PLN na wszystkie wypadki łącznie dla wszystkich Ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczenie obejmuje koszty ochrony prawnej także w sytuacji, gdy szkoda, z której powstała albo powstaną te koszty miała miejsce poza granicami RP lub dochodzona jest według prawa innego kraju
 4. Dokładny zakres został wskazany w Dziale VI Umowy generalnej
 5. Polisy:

Polisa na 2012
Polisa na 2013
Polisa na 2014
Polisa na 2015
Polisa na 2016
Polisa na 2017
Polisa na 2018
Polisa na 2019
Polisa na 2020
Polisa na 2021

 

II. Procedura zgłaszania szkód.

III. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698 65 58

I. Informacje:

 1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej zawierane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 2. Suma gwarancyjna wynosi 25.000,00 Euro
 3. Składka dla inżynierów budownictwa, członków PIIB – 25,00 zł/rocznie
 4. Okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej dnia następnego po przesłaniu wniosku.

II. Tryb zawarcia umowy:

 1. Wniosek można pobrać tutaj (PDF) lub podać dane przez stronę: ubezpieczeniadlainzynierow.pl/inzynier-budownictwa/
 2. W przypadku wypełnienia pliku PDF wypełniony wniosek (lub skan) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oryginał wniosku nie jest potrzebny do zawarcia umowy.
 3. Polisa zostaje wystawiona w ciągu 2-3 dni roboczych, a jej skan zostaje przesyłany na adres mailowy Ubezpieczającego.
 4. Składkę należy uiścić po otrzymaniu polisy, na rachunek bankowy wskazany na polisie (prosimy nie wpłacać składki na rachunek PIIB, OIIB)
 5. Oryginał polisy Ergo Hestia wysyła na życzenie Ubezpieczającego
 6. Przesłana polisa jest dowodem zawartej umowy ubezpieczenia . Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Kontynuacja umowy ubezpieczenia

 1. Umowa ubezpieczenia nie jest odnawiana automatycznie
 2. Dla kontynuacji umowy ubezpieczenia wystarczające jest przesłanie informacji o chęci kontynuacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z potwierdzeniem, że dane adresowe, telefon nie uległy zmianie lub z podaniem aktualnych danych.
 3. Polisa zostaje wystawiona w ciągu 2-3 dni roboczych, a jej skan zostaje przesyłany na adres mailowy Ubezpieczającego.
 4. Składka na nowy okres ubezpieczenia powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy wskazany w nowej polisie
 5. Oryginał polisy Ergo Hestia wysyła na życzenie Ubezpieczającego
 6. Przesłana polisa jest dowodem zawartej umowy ubezpieczenia. Ubezpieczony ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni, poprzez powiadomienie Ergo Hestii na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. Procedura zgłaszania szkód, roszczeń lub okoliczności, które mogą rodzić roszczenia.

V. Dodatkowe informacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (58) 698 65 58