Uchwała Nr PIIB/KZ/0021/2023

XXII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 

Na podstawie art. 31 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 551) uchwala się, co następuje:
 

§ 1.

W zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiących załącznik do uchwały Nr 28/08 VII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą nr 28/10 z dnia 19 czerwca 2010 r., uchwałą nr 14/12 z dnia 6 lipca 2012 r., uchwałą nr 17/13 z dnia 29 czerwca 2013, uchwałą nr 18/15 z dnia 20 czerwca 2015 r. i uchwałą nr 13/21 z dnia 19 czerwca 2021 r. oraz uchwałą nr 27/22 z dnia 25 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:
 

 1. w rozdziale II Przychody okręgowych izb:
 1. w § 8:
 2.     - pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

  „1) składka członkowska zwana dalej „opłatą wpisową” w wysokości 100 zł wnoszona jednorazowo przy pierwszym wpisie na listę członków okręgowej izby oraz 4,6% przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wnoszona jednorazowo przy ponownym wpisie na listę członków okręgowej izby lub odwieszeniu zawieszonego członkostwa w izbie; na indywidualny dla każdego członka rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;”,

  2) część rocznej składki członkowskiej w wysokości 8% przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wnoszona z góry co rok, za cały rok kalendarzowy, na indywidualny dla każdego członka rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;”;

      - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  „4) część opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wnoszona jednorazowo z góry na indywidualny dla każdego członka rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;”;

 3. w § 9 otrzymuje brzmienie:
 4. „9. Krajowa Rada corocznie wylicza, z zaokrągleniem do pełnych złotych, wysokość składek wymienionych w § 8 pkt 1, 2 i 4 obowiązujących od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego i ogłasza je na stronie internetowej www.piib.org.pl.”,

 1. w rozdziale III Przychody Krajowej Izby:
 1. w § 11 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) część rocznej składki członkowskiej w wysokości 2 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wnoszona z góry co rok, za cały rok, na indywidualny dla każdego członka rachunek bankowy Krajowej Izby;

„2) część opłat na pokrycie kosztów nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w wysokości 20 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wnoszona jednorazowo z góry na indywidualny dla każdego członka rachunek bankowy właściwej okręgowej izby;”;

 1. po § 11 dodaje się § 11 a w brzmieniu:
 2. „§ 11a. Krajowa Rada corocznie wylicza, z zaokrągleniem do pełnych złotych, wysokość składek wymienionych w § 11 pkt 1 i 2 obowiązujących od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego i ogłasza je na stronie internetowej www.piib.org.pl.”;

 3. w § 12 ust.4 otrzymuje brzmienie:
 4. „4. Krajowa Rada udostępnia na portalu internetowym członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz przesyła, na adres mailowy wskazany przez członka w portalu internetowym członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub inny adres mailowy wskazany przez członka jako adres do doręczeń, informacje o dostępnych formach zapłaty, w tym elektronicznie, oraz druki przelewu składek członkowskich i ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dokonując wpłaty przelewem na konto członek jest obowiązany podać imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer członkowski. Płatność elektroniczna jest realizowana na portalu internetowym członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”,

 1. w rozdziale IV Koszty izb inżynierów budownictwa w § 15:
 1. ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Prezesa Krajowej Rady – do 2.0 przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” brutto;”;

 1. ust.4 otrzymuje brzmienie

 2. „4. Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez organy izby nieotrzymujący ryczałtów w danej izbie mogą otrzymać ekwiwalent za udział w każdym posiedzeniu do 3,8 % przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” brutto, lub do 0,80% przeciętnego wynagrodzenia krajowego w sektorze przedsiębiorstw bez nagród z zysku w trzecim kwartale ubiegłego roku ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego publikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy indywidualnej na rzecz izb. Ekwiwalent jest wypłacany na wniosek przewodniczącego organu, rzecznika koordynującego pracę rzeczników odpowiedzialności zawodowej lub komisji i zatwierdzony odpowiednio przez Prezesa Krajowej Rady lub przewodniczącego okręgowej rady.”;


 3. po ust.11 dodaje się ust.12 w brzmieniu:

 4. „12. Krajowa Rada corocznie wylicza, z zaokrągleniem do pełnych złotych, wysokość ekwiwalentów wymienionych w ust.4 obowiązujących od 1 stycznia następnego roku kalendarzowego i ogłasza je w portalu internetowym członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz na stronie internetowej www.piib.org.pl.”,

 1. w rozdziale V Budżet § 22 otrzymuje brzmienie:

㤠22.

 1. Krajowa Rada uchwala do końca roku kalendarzowego prowizorium budżetowe na następny rok, obowiązujące do dnia uchwalenia budżetu przez Krajowy Zjazd.
 2. Krajowy Zjazd uchwala budżet na dany rok kalendarzowy do 30 czerwca.
 3. Okręgowe rady uchwalają do końca roku kalendarzowego prowizorium budżetowe na następny rok, obowiązujące do dnia uchwalenia budżetu przez okręgowy zjazd.
 4. Okręgowy zjazd uchwala budżet na dany rok kalendarzowy do 30 kwietnia.
 5. Rada może dokonywać zmian w budżecie pod warunkiem zapewnienia sfinansowania wydatków uzyskanymi wpływami.”.

§ 2.

 1. Uchwałę stosuje się do składek członkowskich należnych za okres członkostwa w izbie od dnia 1 stycznia 2025 r.
 2. Ekwiwalenty w wysokości określonej w uchwale należne są za posiedzenia odbyte i pracę indywidulaną na rzecz izb wykonaną od dnia 1 stycznia 2025 r.
 3. Składki członkowskie w roku 2024 płacone są według zasad dotychczasowych, z tym że jedynie za okres od dnia upływu ważności zaświadczenia o członkostwie w izbie do dnia 31 grudnia 2024 r.
 4. W razie uzyskania członkostwa w izbie w trakcie roku kalendarzowego składkę członkowską płaci się za okres od dnia wpisu na listę członków izby do dnia 31 grudnia tego roku, w wysokości proporcjonalnej do okresu członkostwa w izbie w danym roku kalendarzowym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.