Uchwała Nr 18/19

 

XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 29 czerwca 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia stanowiska XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane.

 

XVIII Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Przyjmuje się stanowisko XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie projektowanych zmian ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i ustawy – Prawo budowlane, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Zjazdu:                                                       Sekretarz Zjazdu:

Załącznik do uchwały