Uchwała Nr 16/19

 

XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust.1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zjazdu:                                                       Sekretarz Zjazdu:

Załącznik do uchwały