Uchwała Nr 14/19

 

XVIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.


Na wniosek Prezydium Zjazdu XVIII Krajowy Zjazd przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa mgr inż. Jerzemu Witczakowi – nr członkowski WKP/WM/0175/13.

 

 

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zjazdu:                                                       Sekretarz Zjazdu: