Uchwała Nr 21/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Uchwał i Wniosków XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

XVI Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sprawozdanie KUiW

Wnioski z XVI Okręgowych Zjazdów

Wnioski zgłoszone na XVI Krajowym Zjeździe

Wniosek Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 czerwca 2017 r.

Zestawienie wniosków na XVI Krajowym Zjeździe