Uchwała Nr 18/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

 

Na podstawie art. 31 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) oraz w związku z § 8 pkt. 4 regulaminu XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się rezygnację i odwołuje się Panią Wiesławę Grzelka - Zimmermann z pełnienia funkcji Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej powołanej na okres kadencji na lata 2014-2018.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.