Uchwała Nr 15/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie przyznania odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą Nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą Nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r. i uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej XVI Krajowy Zjazd przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

1) Złotą:

- mgr inż. Ryszardowi Babikowi – nr członkowski DOŚ/BO/1069/02,

- mgr inż. Rainerowi Bulli – nr członkowski DOŚ/IS/4880/01,

- mgr inż. Danucie Duch-Mackaniec – nr członkowski DOŚ/BO/0483/01,

- mgr inż. Piotrowi Narlochowi – nr członkowski WAM/BO/1808/01,

- mgr inż. Zenonowi Wośkowiakowi – nr członkowski WKP/IE/5701/01,

- mgr inż. Janowi Wójtowi – nr członkowski ŁOD/BO/3999/03;

2) Srebrną:

- mgr inż. Jackowi Fokczyńskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/5160/01,

- inż. Jarosławowi Kuklińskiemu – nr członkowski WAM/IE/1349/01,

- inż. Andrzejowi Łuszczyńskiemu – nr członkowski PDK/IE/0947/03,

- prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Wilde – nr członkowski POM/BO/0358/12,

- mgr inż. Annie Wróblewskiej – nr członkowski WKP/IS/5745/01.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.