Uchwała Nr 13/17

XVI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

 

Na podstawie art. 31 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za rok 2016.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały