Uchwała Nr 17/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

W uchwale Nr 15/12 XI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zakupu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą Nr 31/13 z dnia 29 czerwca 2013 r. oraz uchwałą Nr 33/14 z dnia 28 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zakupu i remontu siedziby dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.”,

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

  1. Upoważnia się Krajowa Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podjęcia działań zmierzający do zakupu i remontu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę, w stanie wolnym od wad prawnych oraz praw i roszczeń osób trzecich za wyjątkiem służebności dla dostawców mediów.
  2. Upoważnia się Krajową Radę do zakupu i remontu przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa nieruchomości, o której mowa w ust.1, za kwotę nie wyższą niż 16 000 000 (słownie: szesnaście milionów) PLN brutto.
  3. Wyraża się zgodę na sfinansowanie  zakupu i remontu nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w wysokości nie wyższej niż 13 000 000 (słownie: trzynaście milionów) PLN brutto oraz pożyczek i kredytów w wysokości nie wyższej niż 3 000 000 (słownie: trzy miliony) PLN brutto.
  4. Wyraża się zgodę na sfinansowanie kosztów związanych z zakupem i remontem nieruchomości opisanej w ust.1, w tym kosztów podatkowych, opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz prowizji, opłat bankowych i odsetek od pożyczek i kredytów ze środków własnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  5. Upoważnia się Krajową Radę do dokonania zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2016 i 2017 związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.
  6. Upoważnia się Krajową Radę do zakupu i remontu nieruchomości o której mowa w ust.1 za kwotę przewyższającą kwoty określone w ust. 2 i 3, pod warunkiem zapewnienia sfinansowania zakupu w ramach możliwości budżetowych i kredytowych Izby Krajowej na warunkach określonych w uchwale Krajowej Rady.”.

 

§ 2.

 

Zobowiązuje się Krajową Radę do złożenia sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały na najbliższym Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.