Uchwała Nr 16/16

XV Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017.

 

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Uchwala się budżet Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały